สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุตินาถ  ชัยศาสตร์
2. เด็กชายปรัตถกร  ทองคำชู
3. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  รัตนวราหะ
 
1. นางสาวนิตยา  วงษ์กันยา
2. นางสาวอาลิษา  จันทร์แก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุฒิ  ทองอินทร์
 
1. นายนิพนธ์  ทุ่งทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรานุส  อัมพรพงศ์
2. นางสาวพิชชาพร  ชินโรจนบำรุง
3. นางสาวพิชญกานต์  เพ็ชรสันทัด
 
1. นางสาวสุรภา  สารประดิษฐ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ช้างพงษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนัช  ชุติมานุกูล
2. เด็กชายอภิวิชญ์  สิริอัคคะโชติ
 
1. นายวรุตม์  พุตฉาย
2. นายชาญณรงค์  เผือกเพี้ยน
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวพรปวีณ์   ศรีราชา
2. นางสาวศุภาพิชญ์   ภัทรคามินทร์
3. นางสาวหัสวรรษา   กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวนิศารัตน์   ขัดแพร่
2. นางสาวสุวพิชญ์   เกษมสุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนลณวรรณ   เผ่นโผน
2. เด็กหญิงปาลิตา    อ้นสุข
3. เด็กหญิงรินทร์ฤดี   แสงโพธิ์ทอง
 
1. นางสุดารัตน์   ชลิศราพงศ์
2. นางสุรีย์   บำรุงญาติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎ์  ภู่สิงห์
2. นายรัฐนันท์   พึ่งสมศักดิ์
 
1. นางทิพย์ธารา  วงษ์สด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เชิงทอง
 
1. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล