สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรดา  พันธ์ไม้
 
1. นางปทิตตา  ศิริมากร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรินยุพา  พุ่มประพัฒน์
 
1. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนัทธมน  โพธิ์ศรี
 
1. นางเบญจมาศ  วรภูมิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชยานุตน์  เจาฑาฑิต
 
1. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสชนก  นาโสม
 
1. นางสาวชวัญธร  แสงมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารยา  วงษ์กาวิน
 
1. นางญาดา  ไชยรักษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรภา  เชาว์ขุนทด
 
1. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารีญา  ชื่นมโน
 
1. นางสาววรรณา  ทองประเสริฐ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธีราพร  กล่ำรุ่ง
2. นางสาวรุ่งทิวา  รัศมี
3. นางสาวอรอนงค์  คงการุณ
 
1. นางสาวเพชรขจี  ธีฆัมพร
2. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฐวี  บุญศรีพิรัตน์
2. เด็กชายแผ่นดิน  กาฬษร
 
1. นางระพีร์  ปิยจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภควา  ทองโบราณ
2. นายวัชระ  โสภาศรี
 
1. นางระพีร์  ปิยจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐนันท์  เลิศนันทกุล
 
1. นางจันทิมา  จ้อยศรีเกตุ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทอฝัน  เชาว์เอนก
2. เด็กหญิงนัยวาณี  วงษ์ปาน
3. เด็กหญิงภัทรมน  จันพลา
 
1. นายสุริยา  อินวิเชียร
2. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตราภรณ์  เนียมสุข
2. นางสาวณัฐมล  พลอยดี
3. นางสาวอริสา  จิระโภคิน
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นางสาวนฤมล  ชักนำ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุตินาถ  ชัยศาสตร์
2. เด็กชายปรัตถกร   ทองคำชู
3. เด็กหญิงมนัสชนก   นาโสม
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อู่อรุณ
2. นางสาววิรมณ  ปั้นงาม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศุภรัตน์  ศรีลาธรรม
2. นายอธิศ  สุรมิตรไมตรี
 
1. นายชาญณรงค์  เผือกเพี้ยน
2. นางสาวพรรณิภา  กลิ่นจันทร์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์   สอนพร
2. เด็กหญิงธนพร   รอตเสียงล้ำ
3. เด็กหญิงวิรากานต์   แจ่มแจ้ง
 
1. นายสมเกียรติ   สงวนวงษ์
2. นางสุมารินทร์   สงวนวงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนม์นิภา    ชุ่มชวย
2. นางสาวฐิตานันท์    ตั้งฉัตรวรกุล
3. นางสาวอัญรัตน์   ศุภนัตร์
 
1. นายกิตติศักดิ์   สุขสังขาร
2. นายจำรุญ   อังกีรัตน์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพันพัสสา    ใหญ่ดี
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    จันดา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   ศรีสุวรรณ
 
1. นางอารมย์   ม่วงอำพล
2. นางสาววัชรีภรณ์   แพร่หลาย
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติภา    ฐิตอาภากุล
2. นางสาวณัฐธิดา   อรุณแสง
3. นายพงศ์พล   อ่องลออ
 
1. นายเอกชลิต   ภู่งามโชติสิน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   รอตเจริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   หาญตระกูล
2. เด็กชายณฐกฤต   ธูปแก้ว
3. เด็กหญิงอชิรญา   แสงวิภาสนภาพร
 
1. นางสาววิจิตรา   ศรีรานุรักษ์
2. นางศิริรักษ์   สังข์ประเสริฐ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาตรี   พ่วงทองคำ
2. นางสาวนภสร   พูลประเสริฐ
3. นางสาววรรณภา   มีสิบป์สม
 
1. นายเอกภพ   มลิวรรณางกูร
2. นางสาวศิริพร   ฤทธิ์มาก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   หิรัญรักษ์
2. เด็กหญิงสลิษา   เที่ยงธรรม
 
1. นางสงวน   เถกิงผล
2. นางสาวประภาศรี   เอี่ยมสม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรวัฒน์   รอดกำเนิด
2. นายไกรสร   ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวกรรณิการ์   ช้างต่อ
2. นายอนันต์   ช้างต่อ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาคริยา   บุญพึ่ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ชีระภากร
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  อาจภิรมย์
4. เด็กหญิงวรามาศ  ดีไทย
5. เด็กหญิงอาภาวรรณ    คัจฉานุช
 
1. นางสาวนัฐพร  ทัพไทย
2. นางสาวเสาวรส  พุทธพงษ์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์ชนก  จิตกระจ่าง
2. นางสาวชลธิชา  บุญชู
3. นางสาวณัชชา  รักษาสัตย์
4. นางสาวทิพวัลย์  ใจอ่อน
5. นางสาวระวิวรรณ  ช่วงวิเชียร
 
1. นางกฤษณา   เหลืองธรรมชาติ
2. นายณัฐวุฒิ  เพ็งสุข
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฉิมภู่
2. เด็กหญิงธนัชพร   โพธิ์กระจ่าง
3. เด็กหญิงธนาพร   บุญเชียง
4. เด็กหญิงธันยพร   กันศิริ
5. เด็กหญิงนภัสรพี   สุนทรนันท์
 
1. นางสาววิจิตรา  นพรัตน์
2. นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 1. นางสาวกุลณัฐ  เพ็ชรคุ้ม
2. นางสาวคีตวา  แสงอาทิตย์
3. นางสาวชนกพร    เปรมศรี
4. นางสาวดี   เพชรวรรณ
5. นางสาวศิริลักษณ์   เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวกฤตยาพร   ช่างปั้น
2. นางสาวกัลยารัตน์  สุขอารมย์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชามาส   ศรีกรด
2. นายจิณณวัตร   เสพศิริสุข
3. นางสาวณัฐวดี   พุ่มประพัตน์
4. นางสาวพิจิตรา   ศรีสุภาพ
5. นายสรรค์ชัย   คงมีทรัพย์
 
1. นายจิตพันธ์  พลสุจริต
2. นายอรรฏพจน์   แสงสนิท
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา   เอี่ยมทองคำ
2. นางสาวกัญญาภัทร  รอดแก้ว
3. เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายฉัตรณรงค์  ดีพลา
5. เด็กชายณัชพล  ดิษฐ์ผดุง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ   เสมาทอง
7. เด็กหญิงธีรินทร์   นาคย้อย
8. เด็กชายปรัชญา   เดชกระจ่าง
9. นางสาวปรียาภรณ์   หอมหวน
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คาดหมาย
11. เด็กหญิงพิชญา  ปรากฎผล
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เก่งการณ์
13. เด็กหญิงมนัสชา   ภิญโญ
14. เด็กหญิงวนานันท์  กิจรันต์
15. เด็กหญิงศิริพันธ์   อุดรรุ่ง
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำก้อน
17. เด็กหญิงสิรินดา   สวนมะม่วง
18. เด็กหญิงเบญจพร   นาคย้อย
19. นายเมธา   เรืองฤทธิ์
20. นางสาวโสภิตนภา  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี   พูลพิพัฒน์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นายศิริชัย  คชวงษ์
5. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัลย์จากรณ์   สิงห์โห
2. เด็กชายจิตตพล   วงษ์พรม
3. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  กิติธรรม
4. นายทักษิณ  ภมร
5. เด็กชายธีรวัฒน์   ปิ่นสุวรรณ
6. เด็กชายนพณัฐ   กองทอง
7. นายนฤพนธ์  สำลีพันธ์
8. นายประสพโชค   อุทุมภา
9. เด็กชายพงศกร  เพ็งนิ่ม
10. เด็กหญิงพุทธธิดา   อ่อนนิ่ม
11. เด็กชายมนัสกรรณ  สินธุสุวรรณ
12. เด็กหญิงมานิตา   สารีกิจ
13. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลย์
14. เด็กหญิงวชิรธาร   ปานอุไร
15. นางสาววริศรา   นกหงษ์
16. เด็กชายศุภกฤษ  เพชรรักษ์
17. นายศุภโชค   สินอยู่
18. นายสหรัฐ   ฉิมทอง
19. นางสาวสุปาณี   สอนดงบัง
20. เด็กหญิงอรอนงค์   พูลสวัสดิ์
 
1. นางเยาวนาถ   ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
3. นางจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นายศิริชัย  คชวงษ์
5. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ปิ่นวิเศษ
 
1. นางทิพย์วรรณ  เกิดมงคล
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสิรวีร์   จันทร์ผลึก
 
1. นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปณิตา   พุ่มสวย
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ชนชิต
 
1. นางพิมประไพ  พานทอง
2. นางอัมพร  คล้ายแก้ว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิมลสิริ   เหล่าภักดี
2. นายวิศรุต   วงษ์ปาน
 
1. นางพรัชโฉม  ศรีสว่าง
2. นางพิมประไพ  พานทอง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลริศา  แจ่มใส
2. เด็กหญิงจริยวรรณ  โพธิ์เกตุ
3. เด็กหญิงธนพร   พึ่งโภคา
4. เด็กหญิงนัชชา   แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงพรนภา  เติมวงศ์
6. เด็กหญิงพรรณรวี  หาเมฆี
7. เด็กหญิงภัทรกันย์  ช่วยนุกูล
8. เด็กหญิงสมิตา  สังข์ศิลป์เลิศ
9. เด็กหญิงสุพรรณี  อ่องละออ
10. เด็กหญิงอภิณห์พร  อินทร์สุวรรณ์
 
1. นายประเสริฐ  สุขขุม
2. นายเสาร์ห้า  พุทธบาล
3. นางสาววิมลวรรณ  บุญเจริญ
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรุณา  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยวงค์
3. นางสาวชญานิศ  รุ่งเรือง
4. นางสาวชนิดา  หาญพล
5. นางสาวณัฐวดี  พุ่มประพัฒน์
6. นางสาวธนวรรณ  ทองสมบัติ
7. เด็กหญิงธิมาพร  อุบัติ
8. นางสาวนริศรา  คงทิพย์ปัญญา
9. เด็กหญิงพรนภา  ดัดใจเที่ยง
10. นางสาวพิจิตรา  ศรีสุภาพ
11. นางสาวภัทราวรรณ  ศรีอนันต์
12. นายภูรินทร์  บุญแคล้ว
 
1. นายอนุวัฒน์  ทองสีมะดัน
2. นายวุฒิ  แก้วสารถี
3. นางสุชีรา  รักคำ
4. นายสุริยา  อินวิเชียร
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริช  เรืองสม
2. เด็กชายรัฐพงศ์  ตั้งชนม์จำรัส
 
1. นางสุชีรา  รักคำ
2. นายมานะ  ประสาทศิลป
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรพรรณ  ดิษเจริญ
2. นางสาวลลิตา  ชำนาญกิจ
 
1. นายวุฒิ  แก้วสารถี
2. นายชูชาติ  มงคลไวย์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  อัตโถ
 
1. นายวีรวัฒน์  ยอดมั่น
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร์  ยินยอม
 
1. นายวีรวัฒน์  ยอดมั่น
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวริศรา  กุเร็น
 
1. นางดุษฎี  สังข์วิเศษ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวันโชค  ชื่นชม
 
1. นายการัณย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  จันทร์อาภาส
 
1. นายสมชาย  สุจรัสเศรษฐ์เมธา
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐกิตติ์  พูลโคก
 
1. นายสมชาย  สุจรัสเศรษฐ์เมธา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  ขำสถิต
 
1. นางดุษฎี  สังข์วิเศษ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรกช  จาดจวบสินธ์
 
1. นายวีรวัฒน์  ยอดมั่น
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองสุข
2. เด็กหญิงธนากาญจน์  ฉ่ำแสง
 
1. นายวีรวัฒน์  ยอดมั่น
2. นางดุษฎี  สังข์วิเศษ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนามสพล  นาคทับที
 
1. นายการัณย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุติพร  อยู่ยาง
 
1. นายการัณย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  พุ่มรัตน์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมมาวันนา
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอุตมิน  แสงทอง
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลลักษณ์  ศรีสว่าง
2. เด็กชายกวิน  นาชัยนาค
3. นางสาวกัญญาณัฐ  เอี่ยมแท้
4. นางสาวกุลธิดา  แสงเสงี่ยม
5. เด็กชายคีตนันท์  คุ้มมงคล
6. เด็กหญิงจิรัชฎา  ตันสิงห์
7. นางสาวจิราภร  แก้วเก่ง
8. นางสาวจุฑาทิพย์  งามอักษร
9. นางสาวฐิติการ  รักเมือง
10. เด็กชายณัฏฐพัชร์  ตั้งโชติธรรม
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  อาจภิรมย์
12. นางสาวณัฐวัลย์วรมย์  เกษมทรง
13. เด็กชายธติพงษ์  เมืองนาคิน
14. เด็กชายธนกฤต  ศลโกสุม
15. นายธนารัตน์  โพธิ์ทอง
16. เด็กชายธีร์ธวัช  ม่วงเกตุ
17. เด็กหญิงนันท์ชิตา  ศรีวิโรจน์
18. เด็กชายบริวัฒน์  ชัยนคร
19. เด็กชายปรีชาพล  ขวัญบุญ
20. นางสาวปิยะวรรณ  สุขนิมิต
21. เด็กชายภัทรพงษ์  หงค์สาคำ
22. เด็กชายภานุรุจ  จั่นประดับ
23. นางสาวมานิตา  เพิ่มพูล
24. นางสาวรนัฐฌา  เงินครบุรี
25. เด็กหญิงรวิสรา  พลายบัว
26. นางสาวรัตนาภรณ์  พึ่งญาติ
27. นางสาววรรณชนก  คำหอม
28. นางสาววิชาดา  ทรงทรัพย์
29. เด็กหญิงศตพร  เมฆส่าน
30. นางสาวศุภสุตา  น้ำเงิน
31. เด็กชายอรรถพล  จำปาทอง
32. นางสาวเขมจิรา  ปานมี
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
2. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
3. นายสมศักดิ์  สนใจ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  เพชรวิจิตร์
 
1. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุวัจนี  มาลาวงษ์
 
1. นายเยี่ยม  คุ้มมงคล
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชฎิล  ทัดเทียม
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองโชติ
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปิยธิดา  เผยกลิ่น
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันท์นภัส  ปิ่นสุวรรณ์
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  จำเนียรทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
3. เด็กหญิงณิชา  มาอินทร์
4. เด็กชายธนะวัฒน์  สิทธิกุล
5. เด็กชายนพัฒน์  ญาณโกมุท
6. เด็กหญิงนิติกานต์  พลแดง
7. เด็กหญิงปาณีศลา  อยู่คำ
8. เด็กหญิงปุณยาพร  ปะเลย์
9. เด็กหญิงพรรณพัชร  เจริญศิลป์
10. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แจ้งใจบุญ
11. เด็กหญิงภัทรนรี  ชอบทำดี
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกื้อการุณวงศ์
13. เด็กชายสุธิศักดิ์  สภาพพร
14. เด็กหญิงหิรัณยการ  ฝากฝัง
15. เด็กชายอาทิตย์  สุภาเพียร
16. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ด่านสวัสดิ์
 
1. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
2. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
3. นายกัมปนาท  โนนศรี
4. นายนพรัตน์  คันทรง
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติวรดา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวณัฐชยา  คำคติ
3. นายธนดล  กันศิริ
4. นายธนพัชร์  พึ่งเป้า
5. นางสาวธัญญารัตน์  ใจเอื้อ
6. นางสาวธันยพร  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวปภัสสร  อินภู่
8. นางสาวปรียาพร  อ่อนหวาน
9. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนละมูล
10. นายภัทรเทพ  หงษาคำ
11. นางสาวภานุมาศ  บุญอิ่ม
12. นายยศริน  ศรีโพธิ์
13. นางสาววราภรณ์  มีเนตร
14. นางสาวสิริพร  สุขมาก
15. นางสาวเกวริน  เรืองจรัส
16. นางสาวเพชรไพลิน  ตันนิวัฒน์
 
1. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
2. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
3. นายกัมปนาท  โนนศรี
4. นายนพรัตน์  คันทรง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนิดาภา  มนูญผล
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชนรรถพร  เนตรคุณากร
 
1. MissZhou  Na
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัฐภูมิ  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวมณฑนา  เพ็งกลาง
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมณฑิรา  พิมพ์เลขา
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เมืองอุดม
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภาวิณี  กรผลึก
 
1. MissZhou  Na
 
70 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  กัลปพฤกษ์
 
1. Mr.Toriumi  Yoshihiro
 
71 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.64 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวหทัยรัตน์  แสงนาค
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
 
72 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  กรัณฑรัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์  คุณเผือก
3. นางสาวชรัญธร  บุญมา
4. นางสาวชุติกาญจน์  นพศรี
5. นายธิติพัฒน์  ผลลำใย
 
1. MissZhou  Na
2. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
 
73 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจารุพงศ์  ชิดปราง
2. นางสาวณัฐณิชา  อธิกมาสกุล
3. นางสาวธิดารัตน์  เอมาวัฒน์
4. นายรัชพล  คล้ายเปีย
5. นางสาวศุธาสิณี  แวบางิง
 
1. นางดารา  จันทร์เพ็ง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนากร  แสงมณี
2. นางสาววรารัตน์  ฉิมแก้ว
 
1. นางสุชีรา  ตั้งติรวัฒน์
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญชนก  อะโนทัย
2. เด็กหญิงบุญญิสา  พูนอุ่นจะบวก
3. เด็กหญิงมนต์ลดา  สัตย์แก้ว
 
1. นางสาวจินตนา  กัลปพฤกษ์
2. นายชัยชาญ  สีงาม
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปวิตรา  นิ่มนวล
2. เด็กชายภัทรนันท์  ประคองจิตร์
 
1. นางสาวอัจฉราลักษณ์   ทับทิม
2. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฌาณัณ  เมตไตร
2. เด็กชายอภิชา  พึ่งแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์   กลีบขยาย
2. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาดล  ประสงค์สิ่งดี
2. นายพงศธร  จูงใจ
 
1. นายกิตติศักดิ์   กลีบขยาย
2. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวศิน  สุขีทรัพย์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เปาอินทร์
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  บุญมา
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรสวรรค์  วารินทร์
2. นางสาวสุจิรา  ดอกไม้พุ่ม
 
1. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
2. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบุปผา  สงวนสุข
2. เด็กชายศุภกฤต  เผือกประพันธุ์
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญมา
2. นางพรรณี  สังข์ทอง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญชานน  รังผึ้ง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์อินทร์
 
1. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
2. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เหลืองวิไลคูล
2. เด็กหญิงสุวิชญา  เสมาเงิน
 
1. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
2. นางสาววรรณรัตน์   ยิ่งยอม
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจณิษตา  งามมีศรี
2. นางสาวปูริดา  พงศ์สุนทรสถิต
 
1. นางพรรณี  สังข์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  บุญมา
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายเกริกวิทย์  ศุภวรรธนะกุล
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธิติ  มหาวรรณกิจ
2. นายพรชัย  พุ่มภิญโญ
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริยากร  พุ่มขจร
2. เด็กหญิงเพ็ญพันธ์  ภาคีทรง
3. เด็กหญิงเมธาพร  สุขก้อน
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางสาววรรณรัตน์   ยิ่งยอม
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายฐาปนนท์  สดงาม
3. นายธนวัฒน์  จิตอุทัย
 
1. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางนันทนา  จิตต์กระจ่าง
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  สังขพันธ์
2. นายณัฐพงศ์  เลาเจริญทรัพย์
 
1. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
2. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตพจน์  ชุ่มชืน
2. เด็กชายดนุสรณ์  สระทองแก้ว
3. เด็กชายรามิล  เหลืองวิเศษ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลวรรณ  สำราญอยู่
2. นางสาวลักษณพร  จำปาทอง
3. นายวรพงษ์  นาคยันยงค์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายกีรติ  ลาภหงษ์ทอง
 
92 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรปวีร์  วงษ์เขียว
2. เด็กชายธนกฤต  หิรัญ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายนภภู  ณิลังโส
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  รอดกำเนิด
2. นายจิรวัฒน์  โพธิ์เกตุ
3. นางสาวอมรมณี  ลำพัชวา
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายนครินทร์  พุ่มสาขา
 
94 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบริบูรณ์  เพียรสุขสันติ
2. เด็กชายพฤทธิ์  ทับเที่ยง
3. เด็กชายเดชธนา  บุญสมธนกุล
 
1. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
2. นายนพวิชญ์  พุ่มสาขา
 
95 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  สุรวัตร
2. นายธวัชชัย  ผิวแดง
3. นายวัชระ  ราชนิกุล
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายนพวิชญ์  พุ่มสาขา
 
96 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภูริชญา  แสงทอง
2. เด็กหญิงรณิศ  คงสมปราชญ์
3. เด็กหญิงอรพรรณ  สิทธิไกรพงษ์
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
 
97 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกรวิชญ์  มีศิริ
2. นางสาวจิตรวดี  พิมพ์โต
3. นายจิตรเทพ  จันทร์ไทย
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
2. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนาทร  จำเริญไกร
2. เด็กชายบัณฑิตย์   พีระพรประเสริฐ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำเถื่อน
 
1. นายจารึก  นิลศรี
2. นายองอาจ  อินทรักษา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรัชญา  กล้าหาญ
2. นายสุรชา  กฤตกนกเงิน
3. นายเกริกชัย  รอดจรูญ
 
1. นายบูรฉัตร  เร่งเทียน
2. นายจิรานุวัฒน์  บุญยะคงรัตน์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  ป่วนสอาด
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ถนอมศรี
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อินถาวร
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
2. นางสาวณภัทร์พร  ขุนวงษ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพย์พวรรณ  สุขวรรณ
2. นางสาวสิริวัณ  มุสิกะประพันธ์
3. นางสาวสุกันยา  ตรีนิตย์
 
1. นางธรรชนก  พุ่มทับทิม
2. นางสาวณภัทร์พร  ขุนวงษ์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชกร  ใจตรง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วอยู่
3. เด็กหญิงธัญกมล  สาหร่ายทอง
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  คงเข็ม
5. เด็กหญิงศศธร  คำพร
6. เด็กหญิงศศิวิมล  เปรมปรี
 
1. นางบุญสนอง  ชูวิไล
2. นางสาวชุติมา  พวงทอง
3. นางสาวพจนา  โชชัย
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐฐาพร  กล่อมกระกูล
2. นางสาวทอกนก  น่วมด้วง
3. นางสาวประภัสรา  มีจันทร์มาก
4. นายสราวุฒิ  อ่วมรอต
5. นางสาวสุรัสวดี  สมบุญทวงษ์
6. นายโสบิณฑ์  อินทรบุตร
 
1. นางสาวพจนา  โชชัย
2. นางสุมณฑา  บุญกอง
3. นางบุญสนอง  ชูวิไล
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลสิทธิ์  โกศลสิทธิ์
2. เด็กหญิงปรียลักษณ์  เกาะกายสิทธิ์
3. เด็กหญิงภิญญดา  ขำประไพ
 
1. นายธิติ  พันธ์ุศุภผล
2. นางสาวชุติมา  พวงทอง
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนพมาศ  เสริมรัมย์
2. นางสาวพัชรมัย  กล่ำทอง
3. นางสาวศิภัสสร  ลาภหงษ์ทอง
 
1. นายธิติ  พันธ์ุศุภผล
2. นางธรรชนก  พุ่มทับทิม
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฎฐชา  ฉลองวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณนิศา  นาคกุญชร
3. เด็กหญิงสุนิตา  จันทร์ถนอม
 
1. นายยุทธภูมิ  ไชยสิทธิ์
2. นายองอาจ  อินทรักษา
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรายุ  เกตุสิน
2. นางสาวอนันดา  พวงสุพรรณ
3. นางสาวโสภา  เกตุหอม
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
2. นายจารึก  นิลศรี
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  มโนรัตน์
2. เด็กหญิงรมิตา  สังข์วิเศษ
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ชุนหคาม
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นางณิชกานต์  ชิตารักษ์
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงใจ  ทรัพย์จำนงค์
2. นางสาวภัทราวรรณ  ศรีอนันต์
3. นางสาวลภัส  รอตประเสริฐ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นางถาวร  สุภาพจน์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกต  เมฆกระจ่าง
2. เด็กหญิงภีมพิมล  คล้ายประยงค์
3. เด็กหญิงอัญชุอร  อ่อนดี
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชฎิล  ทัดเทียม
2. นางสาวนันท์นภัส  ปิ่นสุวรรณ์
3. นางสาวปิยะวรรณ  สุขนิมิตร
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมษร  วงษ์คล้อย
2. เด็กหญิงพฤกษา  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เหล่าอุ่นอ่อน
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญารัฐ  กิติสุรกุลชัย
2. นางสาวมานิตา  สมวงศ์
3. นางสาวสุจิตรา  สำเภา
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นายธิติ  พันธ์ุศุภผล
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พรมรื่น
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  แถวอุทุม
3. เด็กหญิงศศิกานต์  สุขมนต์
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธารทิพย์  โพธิ์ทองคำ
2. นางสาวนนทยา  วาตะ
3. นางสาวสุชาดา  หนูเล็ก
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิภาณ  แย้มกลีบ
 
1. นายการัณย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์