สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวราลี  ชูวงษ์
 
1. นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวีร์ณัฏฐ์  พุทธพงษ์
 
1. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลั่นความดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีนุกูล
3. เด็กหญิงศิริกานต์  อัมวัฒน์
 
1. นายเสถียร  บุตรหนองแสง
2. นางสวิง  ดาวลอย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62.24 ทองแดง 10 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  อินทรชิต
2. เด็กชายวรวิทย์  แสงทอง
 
1. นายยุทธนา  กันตะบุตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายศุภณัฐ  พานทอง
2. เด็กชายเจตพัฒน์  อ่อนนิ่ม
 
1. นางสาวกนกภัทร  พึ่งน้อย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงเมขลา  จีนสุขแสง
 
1. นางกรุณา  ชินะตังกูร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นายสนธยา  ขอพึ่ง
 
1. นางวินิดา  คหกิจไพศาล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 4 1. เด็กชายชินพงศ์  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กชายอครพล  เพ็ชวิเศษสุวรรณ
 
1. นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล
2. นางสาวนนทรี  พุฒซ้อน