สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77.25 เงิน 4 1. นายชนาธิป  ชวลิต
 
1. นางพัชรินทร์  พึ่งเนตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทัชรี  ใจสนิท
2. นางสาวสุดารัตน์  เกษแก้ว
3. นางสาวเกศวรินทร์  พันธุ์เภา
 
1. นายเสถียร  บุตรหนองแสง
2. นางสวิง  ดาวลอย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  พรอนันต์ฤกษ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  กระมลฉ่ำ
 
1. ดร.สุมาลี  มีสกุล
2. นางสาวสาวิตรี  บำเพ็ญทาน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทะพิม
2. นางสาวกาญจนา  ทองประชุม
 
1. ดร.สุมาลี  มีสกุล
2. นางวรนุช  พงศ์สุธีรกุล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  บุญโนนแต้
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพล  พรอนันต์ฤกษ์
2. เด็กหญิงรวิษฎา  แช่มช้อย
3. เด็กหญิงวราลี  ชูวงษ์
 
1. นางสาวอัญชดา  เขียวอุไร
2. นางสาวรัตนา  เวทการ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายชูเกียรติ  วงษ์ปาน
2. นางสาวทัชรี  ใจสนิท
3. นายนภดล  พงษ์สถิตย์
 
1. นางสาวสุมาลี  เฉลยจรรยา
2. นางสาวทิฆัมพร  บำเพ็ญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ภู่นคร
2. เด็กหญิงนันทิชา  ทองแพ
3. เด็กชายพลวิชญ์  พานทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ
2. นางสาวศุภางค์ภัค  แจ้งสว่างศรี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นางสาวดุริสา  จันทร์โสภา
2. นางสาวปัญญา  เมืองวงศ์
3. นางสาวปารณีย์  บุญประเสริฐ
4. นางสาวสุพัฒตรา  บัวจันทร์
5. นางสาวเกศวรินทร์  พันธุ์เภา
 
1. นายรัฐภูมิ  ยวงทอง
2. นายธนวันต์  วงษ์ปาน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  พิศวง
2. นายกฤษติกรณ์  พูนปาน
3. เด็กหญิงจารุวัณณี  บางม่วง
4. เด็กชายณัฐนนท์  คงสมบูรณ์
5. เด็กหญิงณิชา  เชิดแสง
6. เด็กหญิงทิพวารีย์  ราชนิกุล
7. นายธนพล  เอนกลาภ
8. นายนันทกร  ทองวิโรจน์
9. นางสาวนารีรัตน์  รักษ์วรรณา
10. นางสาวมนัสวี  วงษ์ปาน
11. นางสาวรุ่งทิวา  ทองนิล
12. เด็กหญิงวรรณภา  ศรีโสภา
13. นางสาวศิขรินทร์  เขียวคราม
14. นายสมศักดิ์  ดีประทีป
15. นางสาวสุภัทรา  บัวสอาด
16. เด็กชายสุรเชษฐ์  เกษมสุข
17. นางสาวเกษมณี  นาคโพธิ์ศรี
 
1. นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา
2. นางสาวสุนารี  รุ่งมี
3. นางวรรณา  ทองแดง
4. นางกรุณา  ชินะตังกูร
5. นายเชาวน์วัฒน์  ทิพย์อักษร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภา  เกตุนาค
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  วิเศษสุข
3. นางสาวจิราวรรณ  แจ่มอำพร
4. นางสาวณัฐณิชา  เอี้ยวประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงนภัสสร  ยวงเกตุ
7. เด็กชายพุฒิกร  กลิ่นสุคนธ์
8. เด็กหญิงวีร์ณัฎฐ์  พุทธพงษ์
9. เด็กหญิงเรณู  ชาวโพธิ์สระ
10. นางสาวใบเตย  วงษ์ที
 
1. นางสาวสุนารี  รุ่งมี
2. นางวินิดา  คหกิจไพศาล
3. นางวรรณา  ทองแดง
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิประภา  แสงทอง
2. เด็กหญิงแหวนพลอย  สำราญสุข
 
1. นางชญาดา  ชูกิจเจริญวัฒนา
2. นายกมล  ตันติรุ่งเรือง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นายธนพล  เข็มสุวรรณ
2. นางสาวศิริรัตน์  สระบุปผา
 
1. นายอานนท์  พุ่มขุน
2. นางชญาดา  ชูกิจเจริญวัฒนา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  อาจรักษา
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
15 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลทิชา  กีรติวิทยากร
2. นายณรงค์  วงษ์ศิริ
3. นางสาวณัฏฐ์วีร์  พุทธพงษ์
4. นางสาวณัฐณิชา  เอี้ยวประเสริฐ
5. นางสาวศิริพรรณ  คชวงษ์
 
1. นางสาวกรอบแก้ว  เพ็งคล้าย
2. นางสาววราภรณ์  เวทการ