สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณษา  บุญไชย
 
1. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอารียา  โพธิ์เงิน
 
1. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวดุริสา  จันทร์โสภา
 
1. นางสาวงามพันธุ์  สัยศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนันท์  คล้ายมาก
 
1. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพุฒิกร  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางพัชรินทร์  พึ่งเนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิษา  พรหมศร
2. เด็กหญิงแหวนพลอย  สำราญสุข
 
1. นางสาวดารากร  บุญสม
2. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวบุญสิตา  บุญรอด
2. นายวีระวัฒน์  สุกประเสริฐ
 
1. นางสาวดารากร  บุญสม
2. นางสาวบุษกร  มูลธิโต
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยพร  พรหมทอง
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองกุญชร
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปันปี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เขียวฉะอ้อน
 
1. นายยุทธนา  กันตะบุตร
2. นางสาวทิฆัมพร  บำเพ็ญ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 4 1. นางสาวศศิชา  ศรีแสง
2. นางสาวสุปราณี  บำรุงญาติ
3. นายอานนท์  ุตุลารักษ์
 
1. นางสาวชมนาด  ป่านแก้ว
2. นางสาวเกศริน  ยิ้มช้อย
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทนา  โกมาร
2. นายอนุชา  เสือโพธิ์
 
1. นายประทีป  ผาสุภะ
2. นางสาวนวรัตน์  ประหยัดทรัพย์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กลั่นความดี
2. เด็กหญิงกรพินธ์  แสงทอง
3. เด็กหญิงธนัชชา  ญานบุญ
4. เด็กหญิงนันทกานต์  กริ่มใจ
5. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  คล้ายเผือก
 
1. นางสาวประเทือง  ยิ้มพงษ์
2. นางวรรณา  ทองแดง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หล่อเหลี่ยม
2. นางสาวจารุวรรณ  สุขเกษม
3. นางสาวชลธร  ศิริวัฒนสกุล
4. นางสาวณัฏฐรินีย์  สว่าแสง
5. นางสาวสุวนันท์  คล้ายมาก
 
1. นางวรรณา  ทองแดง
2. นางสาวประเทือง  ยิ้มพงษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำสังฆะ
2. เด็กชายธนาวัฒน์  พานเงิน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  กันศิริ
4. เด็กหญิงพรฑิตา  พุ่มขุน
5. เด็กชายภูริภัทร  รุ่งโรจน์
 
1. นายธนวันต์  วงษ์ปาน
2. นายรัฐภูมิ  ยวงทอง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  เอนกลาภ
2. นางสาวนิภาวรรณ  ทองเพชร
3. นางสาวปิยะนุช  ทองประสาน
4. นายวีรภัทร  สุขประเสริฐ
5. นางสาวโสรยา  รุ่งแสง
 
1. นายเชาวน์วัฒน์  ทิพย์อักษร
2. นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติพล  พรอนันต์ฤกษ์
2. เด็กหญิงธนิดา  มณีโชติ
 
1. นางสาวสุนารี  รุ่งมี
2. นางกฤษณา  หงษ์จินดา
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปฐมพร  บัวขม
2. นางสาวอาภารัตน์  ทับทิมทอง
 
1. นางกฤษณา  หงษ์จินดา
2. นางสาวสุนารี  รุ่งมี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นายวันชัย  ค้าทองคำ
 
1. นายพรชัย  ทองแดง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายชยาภินันท์  รุ่งทอง
 
1. นายพรชัย  ทองแดง
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นายชาคริต  ม่วงวิเศษ
 
1. นายพรชัย  ทองแดง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาทิตย์  ม่วงชมเดช
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมลรักษ์  ผาดเกิด
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วบังเกิด
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเพ็ชร
4. เด็กชายคุณากร  รอตเจริญ
5. เด็กหญิงจิตรวดี  ภูทองขาว
6. เด็กหญิงจุรารัตน์  ทองมี
7. นางสาวชนัญญา  สิงห์ทอง
8. เด็กหญิงชลิตา  ประกอบเสียง
9. เด็กชายชานน  แสวงผล
10. นางสาวชุตินันท์  มะนาวหวาน
11. เด็กหญิงฐิตาภา  ชุมแสง
12. นางสาวณัฐธิดา  โคมแก้ว
13. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอี่ยมวิจารณ์
14. เด็กหญิงณิชากร  ตะพัง
15. เด็กหญิงดวงกมล  อุระชื่น
16. เด็กชายธนพล  ย่ำรุ่ง
17. นายธนวัฒน์  มณีรัตน์
18. นายธัชพงษ์  พวงสีเงิน
19. นายนพดล  เกตุนาค
20. เด็กชายนวรส  จันทร์เทียมฟ้า
21. เด็กหญิงนิชนันท์  เองทองเลิศ
22. เด็กชายนิติพัฒน์  แช่มช้อย
23. นางสาวบวรรัตน์  จันทร์หอม
24. เด็กหญิงพิจิตรา  สภาภักดิ์
25. นางสาวพิมพ์มาตา  รองพล
26. เด็กชายพีรภัทร  สิงห์รอต
27. เด็กชายภราดร  เวียงวงษ์
28. เด็กชายรัชชานนท์  รองพล
29. นายวิทวัส  งามอักษร
30. นายวีรพงศ์  แสงทอง
31. เด็กหญิงศรัณยาพร  เกิดโมลี
32. นายสรพล  ดีชะโชติ
33. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ยินดี
34. นางสาวสุภาภรณ์  แสงสว่าง
35. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์สวัสดิ์
36. เด็กหญิงสุวิมล  ย่ำรุ่ง
37. นางสาวอารียา  โพธิ์เงิน
38. เด็กหญิงเมธปิยา  เทียนชัย
39. นายเมธาสิทธิ์  บัวขม
40. เด็กหญิง็ฌาริณี  โพธิ์ิ์แก้ว
 
1. นายคนึง  เจียรนันท์
2. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
3. นายพรชัย  ทองแดง
4. นายวีรยุทธ  พูลพร
5. นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ
6. นางสาวเกศริน  ยิ้มช้อย
7. นางสาววราภรณ์  เวทการ
8. นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณฤทธิ์  พุ่มไพริน
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวบุญสิตา  บุญรอด
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงษ์  สว่างโรจน์
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชูสวัสดิ์
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาภารัตน์  ทับทิมทอง
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ภู่กันแกมแก้ว
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนาธิป  ชวลิต
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุทธิณี  ซ่อนกลิ่น
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจารุวรรณ  สุขเกษม
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ฤทัย  เกิดประกอบ
2. เด็กหญิงจุฑากานต์  ใจสนิท
3. เด็กชายณัฐพนธ์  แสงนาค
4. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเลิศ
5. เด็กหญิงธนิดา  มณีโชติ
6. เด็กชายพลวิชญ์  พานทอง
7. เด็กชายพุฒิกร  กลิ่นสุคนธ์
8. เด็กชายวิศรุต  พันศิริ
9. เด็กหญิงสิริมา  เพราะบรรเลง
10. เด็กชายอนพัทย์  พวงใย
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์
3. นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์ฤทัย  เกิดประกอบ
2. เด็กหญิงจุฑากานต์  ใจสนิท
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงธนิดา  มณีโชติ
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  วนิดา
6. เด็กหญิงสิริมา  เพราะบรรเลง
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์
3. นายเนลวัฒก์  กิ่งสุวรรณพงษ์
4. นายเสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  ยิ้วภู่
2. นางสาวธิชาพร  เพิ่มศรี
3. นางสาววนิดา  สาหร่ายสำโรง
4. นางสาวสุนิษา  ศรีราชา
5. นางสาวสุปราณี  บำรุงญาติ
6. นางสาวเกตุวดี  ผุดผ่อง
 
1. นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวกาญจนา  กันหาภัย
3. นางประชุม  อ้วนแก้ว
4. นางสาวสุนารี  รุ่งมี
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑากานต์  ใจสนิท
2. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงธนิดา  มณีโชติ
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  วนิดา
5. เด็กหญิงสิริมา  เพราะบรรเลง
6. เด็กหญิงอริสา  เรืองทรัพย์
 
1. นางประชุม  อ้วนแก้ว
2. นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์
3. นายเสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์
4. นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญชนก  ยิ้วภู่
2. นางสาวธิชาพร  เพิ่มศรี
3. นางสาววนิดา  สาหร่ายสำโรง
4. นางสาวสุนิษา  ศรีราชา
5. นางสาวสุปราณี  บำรุงญาติ
6. นางสาวเกตุวดี  ผุดผ่อง
 
1. นางสาวปรัศนียา  วณิกสัมบัญ
2. นายเสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์
3. นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม
4. นางประชุม  อ้วนแก้ว
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราพัชร  โกมาร
2. นางสาวทัศวรรณ  เกตุุสังข์
3. นายธีรพงษ์  ฤทธิศร
4. นางสาวน้ำทิพย์  อินหว่าง
5. นางสาวพัชยา  ยิ้มภักดี
6. นางสาววราภรณ์  วงษ์สนอง
7. นางสาวศิริรักษ์  เหมือนนรุธ
8. นางสาวสมฤทัย  ประสารทรัพย์
9. นางสาวสุกัญญา  มีสุวรรณ
10. นางสาวอัญชลี  แซ่ตั้ง
11. นายอานนท์  ตุลารักษ์
12. นางสาวเบญญาภา  ทองเดือน
 
1. นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์
2. นายเสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์
3. นายสมคิด  อ่อนจันทร์
4. นางประชุม  อ้วนแก้ว
5. นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  มีสุวรรณ์
 
1. นางสาวกรอบแก้ว  เพ็งคล้าย
 
39 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลัดดา  หลาบงาม
 
1. นางสาววราภรณ์  เวทการ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกมล  ไม่ยาก
2. เด็กชายฐานทัพ  งามพัก
3. เด็กชายณัฐพล  ปัดถาระกัง
4. เด็กชายธีรภัทร  ยิ้มบุญนะ
5. เด็กชายนันทภพ  ปั้นงาน
6. นายพิเชษฐ  ปานพิพัฒน์
7. เด็กชายวันชนะ  เชาวลิตสุนทร
8. เด็กชายสหรัฐ  ไทยทันต์
 
1. นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา
2. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
3. นายกฤษณ์  ไกรลาศ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ช่างเสาร์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  มีศักดิ์
3. เด็กหญิงอริยา  พงษ์สถิตย์
 
1. นางจินตนา  วิชาบาล
2. นางพัชรินทร์  พึ่งเนตร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวพัชชา  รักศรี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  หาพิพัฒน์
3. นางสาวอรุโณทัย  เสือโพธิ์
 
1. นางจินตนา  วิชาบาล
2. นางพัชรินทร์  พึ่งเนตร
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  โตปิติ
2. เด็กหญิงนนทพัทธ์  สุดสวย
3. เด็กหญิงนเรศ  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
2. นายเมธา  โตสวัสดิ์
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัชชารี  หุ่นนอก
2. นางสาวพิยดา  มั่งนิมิตร์
3. นางสาววัชรี  ดีเวช
 
1. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
2. นายเมธา  โตสวัสดิ์
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุขสม
2. เด็กชายอภิวิชญ์  พฤกษ์ธาดาชัย
 
1. นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล
2. นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววริศรา  เล็กโสภี
2. นางสาวเกศินี  เจริญผล
 
1. นางสุมิตรา  ลี้ถาวรกุล
2. นางสาวนนทรี  พุฒซ้อน
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรวิษฎา  แช่มช้อย
2. เด็กชายสิทธิภัทร  แช่มช้อย
 
1. นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ
2. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชวาล  แสงโสภณ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินธุประเสริฐ
 
1. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
2. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์
 
49 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  บุญโนนแต้
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปันปี
3. เด็กหญิงสุวรรณา  เขียวฉะอ้อน
 
1. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
2. นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฏฐิรินีย์  สง่าแสง
2. นายตรีภพ  ล้อมวงศ์ไพศาล
 
1. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์
2. นายวีรยุทธ  พูลพร
 
51 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณภัทร  บำรุงใจ
2. เด็กชายภาสกร  สิงห์ทอง
3. เด็กหญิงเพชรพรรณารายณ์  ชื่นอุรา
 
1. นายวีรยุทธ  พูลพร
2. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์
 
52 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล่อมหาดยาย
2. เด็กชายพีรภัทร  พื้นม่วง
3. เด็กชายศรันย์  กฤษณกรี
 
1. นายวีรยุทธ  พูลพร
2. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.42 ทอง 4 1. นางสาวณัฐนรินทร์  พึ่งเมือง
2. นายต่อลาภ  สุวรรณประทีป
3. นางสาวอธิตญา  เฉียบแหลม
 
1. นายเมธี  นาคพนม
2. นางเนาวรัตน์  เลิศนันทกุล
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรกิตติ์  โสภิษสีหศุภ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  จำเนียรเงิน
3. เด็กชายอิทธิเดช  เกตุสิทธิ์
 
1. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
2. นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เฉ่งทอง
2. เด็กหญิงรวงข้าว  ปิติคาม
3. เด็กชายอชิตพล  ทองพันชั่ง
 
1. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
2. นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัณฑิรา  เทียนไชย
2. นางสาวสุพรรณษา  เมฆพยัพ
3. นางสาวเมวลิน  ทองมี
 
1. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
2. นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  นนท์ศิริ
2. เด็กหญิงสิรินยา  คล้ายสุบรรณ์
3. เด็กหญิงอังคณา  ภู่ธงแก้ว
 
1. นางเนาวรัตน์  เลิศนันทกุล
2. นางบุบผา  ทองประเทือง
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายก้องภพ  ทองคำชู
2. เด็กชายพีรพล  แก้วกระจาย
3. เด็กหญิงสุพัชชา  ผลมะเดื่อ
 
1. นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
2. นางบุบผา  ทองประเทือง
 
59 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายชยาภินัน  รุ่งทอง
 
1. นางวินิดา  คหกิจไพศาล
 
60 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชยาภินัน  รุ่งทอง
 
1. นางวินิดา  คหกิจไพศาล