สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรอุมา  สดาจิตร
 
1. นายสมัคร  เขียวหวาน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจวรรณ  นิลคูหา
 
1. นายสมัคร  เขียวหวาน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายนพรัตน์  อรัญภูติ
2. เด็กหญิงพิกุล  สมสวย
 
1. นายสมัคร  เขียวหวาน
2. นายสุรัส  ล้วนบุญเสริม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายธวัชชัย  เย็นใจ
2. เด็กชายบารมี  กุลมา
 
1. นางวิไลวรรณ  พงษ์ชุบ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.98 ทองแดง 8 1. เด็กชายก้องภพ  อ่อนละออ
2. เด็กชายอัครพล  ศรีขวัญ
 
1. นางวิไลวรรณ  พงษ์ชุบ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงอรอุมา  สดาจิตร
2. เด็กชายเจตริน  สำแดงฤทธิ
 
1. นายเอนก  พงษ์ศิริ
2. นายวิสิฐ  มั่นธรรม
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบงกช  จันทวี
2. นางสาวปรียานุช  ตราชู
 
1. นายวิสิฐ  มั่นธรรม
2. นายเอนก  พงษ์ศิริ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิฏิยาภรณ์  เงินมั่นคง
2. เด็กหญิงศิราพร  สอนงาม
3. เด็กหญิงอรอุมา  สดาจิตร
 
1. นายเอนก  พงษ์ศิริ
2. นางสุกัญญา  พงษ์ศิริ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาภา  สดงาม
2. นางสาวณัฏธิดา  ปรีเปรม
3. นางสาวรัตติกาล  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์ศิริ
2. นายสุภรัฐ  มั่นธรรม