สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจวรรณ  นิลคูหา
 
1. นายสมัคร  เขียวหวาน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบงกช  จันทวี
2. นางสาวปรียานุช  ตราชู
 
1. นายวิสิฐ  มั่นธรรม
2. นายเอนก  พงษ์ศิริ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิฏิยาภรณ์  เงินมั่นคง
2. เด็กหญิงศิราพร  สอนงาม
3. เด็กหญิงอรอุมา  สดาจิตร
 
1. นายเอนก  พงษ์ศิริ
2. นางสุกัญญา  พงษ์ศิริ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชฎาภา  สดงาม
2. นางสาวณัฏธิดา  ปรีเปรม
3. นางสาวรัตติกาล  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสุกัญญา  พงษ์ศิริ
2. นายสุภรัฐ  มั่นธรรม