สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. นางสาวภัทริกา  มาเยอะ
 
1. นางสาววรรณ์ณา  ศิรินาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัดดาว  คล้ายอินทร์
 
1. นางสาววรรณ์ณา  ศิรินาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. นางสาวขวัญหทัย  แซ่สง
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  คงคาลับ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. นางสาวนพรัตน์  เต่าทอง
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  คงคาลับ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 5 1. นางสาวปฏิญญา  ห่วงอุดม
2. นางสาววทันยา  ดนตรี
3. นางสาวสายชล  ตรรกชนชูชัย
 
1. นางสาววรรณ์ณา  ศิรินาม
2. นางสาวรุจิรัตน์  คงคาลับ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  จอมกระโทก
2. นายอำนาจ  บุปผาอมรศรี
 
1. นางสาววรรณ์ณา  ศิรินาม
2. นางสุขปวีณ์  พลายศรีโพธิ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภัทรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสีนวล  เสมาทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 6 1. นายสุรเดช  แซ่หาญ
 
1. นางสาวพิภูษณา  พันธุ์วรรณะ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนันธิญา  ทองเพ็ชร
 
1. นางสาวสีนวล  เสมาทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 8 1. นายศิริศักดิ์  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวพิภูษณา  พันธุ์วรรณะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรรธษา  หน่อคำหล้า
2. เด็กหญิงพัชรา  ภูมิเจริญกิติกุล
3. เด็กหญิงอารียา  เขจรลาภ
 
1. นางพัฒนา  ด้วงชนะ
2. นางนิภา  กิจพยัคฆ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -    
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -    
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 -    
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 -    
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมนียา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สันตยากร
3. นางสาวยุวดี  แซ่สง
4. นายอนุวัตร  ตรรกชนชูชัย
 
1. นายมานพ  นวมจิตต์
2. นายธีระพงษ์  นสินกร
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จตุโชคอุดม
 
1. นางสาวรติพร  แย้มคุ้ม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิรุช  แซ่ม้า
 
1. นางสาวรติพร  แย้มคุ้ม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตะวัน  รุ่งแสง
 
1. นายภัทร์ธราดล  ผลประทีปสุริยา
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวทัดดาว  คล้ายอินทร์
 
1. นางสาวรติพร  แย้มคุ้ม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวรติพร  แย้มคุ้ม
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมายาวี  เยเซาะ
 
1. นายภัทร์ธราดล  ผลประทีปสุริยา
 
23 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวนวลฉวี  แซ่วื้อ
2. นางสาวรวิชา  จิตแจ่มแจ้ง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่หลอ
4. นายสุริยา  กมลาสน์มรกต
5. นางสาวอุบลรัตน์  มาเยอะ
 
1. นางสาวรติพร  แย้มคุ้ม
2. MissShu  Jie
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงธารารักษ์  สิริเสถียรวัฒนา
2. เด็กหญิงพิมพ์  สิริเสถียรวัฒนา
 
1. นางสาวจิตราวดี  จิตร์เนื่อง
2. นางสาววรรณษา  ต้องจิตร์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  หาญบุญศรี
2. นายสุทิน  แสนย่าง
 
1. นางสาวรุจิรา  ดำรงค์ศรี
2. นายนัฐพงษ์  เพิ่มพูล