สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. นางสาวภัทริกา  มาเยอะ
 
1. นางสาววรรณ์ณา  ศิรินาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. นางสาวนพรัตน์  เต่าทอง
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  คงคาลับ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนิรุช  แซ่ม้า
 
1. นางสาวรติพร  แย้มคุ้ม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมายาวี  เยเซาะ
 
1. นายภัทร์ธราดล  ผลประทีปสุริยา
 
5 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 1. นางสาวนวลฉวี  แซ่วื้อ
2. นางสาวรวิชา  จิตแจ่มแจ้ง
3. นางสาวรัตนาภรณ์  แซ่หลอ
4. นายสุริยา  กมลาสน์มรกต
5. นางสาวอุบลรัตน์  มาเยอะ
 
1. นางสาวรติพร  แย้มคุ้ม
2. MissShu  Jie
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงธารารักษ์  สิริเสถียรวัฒนา
2. เด็กหญิงพิมพ์  สิริเสถียรวัฒนา
 
1. นางสาวจิตราวดี  จิตร์เนื่อง
2. นางสาววรรณษา  ต้องจิตร์