สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัดดาว  คล้ายอินทร์
 
1. นางสาววรรณ์ณา  ศิรินาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  จอมกระโทก
2. นายอำนาจ  บุปผาอมรศรี
 
1. นางสาววรรณ์ณา  ศิรินาม
2. นางสุขปวีณ์  พลายศรีโพธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมนียา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สันตยากร
3. นางสาวยุวดี  แซ่สง
4. นายอนุวัตร  ตรรกชนชูชัย
 
1. นายมานพ  นวมจิตต์
2. นายธีระพงษ์  นสินกร
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตะวัน  รุ่งแสง
 
1. นายภัทร์ธราดล  ผลประทีปสุริยา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุดา  แซ่ซ้ง
 
1. นางสาวรติพร  แย้มคุ้ม
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  หาญบุญศรี
2. นายสุทิน  แสนย่าง
 
1. นางสาวรุจิรา  ดำรงค์ศรี
2. นายนัฐพงษ์  เพิ่มพูล