สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวปราณี  เก่งการณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง 4 1. นางสาวอินทิรา  ทองขัน
 
1. นางเรไร  กล่ำทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิรประภา  บัวทอง
 
1. นางสาวปราณี  เก่งการณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวภัทราภรณ์  อุดมพุทธา
 
1. นางเรไร  กล่ำทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขำเขียว
 
1. นางสาววนัชนก  เผือกมะณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 8 1. นางสาวพรกมล  คำนิกร
2. นางสาวพรพิมล  เฉยดี
3. นางสาวสุปรียา  หุ่นเสือ
 
1. นางเรไร  กล่ำทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศพัศ  เนียมรัตน์
2. เด็กหญิงสิริทิพย์  อินทรกุล
 
1. นางสาววนัชนก  เผือกมะณี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐณิชา   เกิดพุ่ม
2. นางสาววรินทร  คงมิยา
3. นางสาวศศิธร  อะทุมชาย
 
1. นางจรีรัตน์  แจ่มวิมล
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 10 1. นายธรรมนูญ  ปั้นดำราชวงศ์
 
1. นางจรีรัตน์  แจ่มวิมล
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวกาญจนา  พันธ์สัมฤทธื์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ลักษณ์พันธ์
3. นายเกียรติศักดิ์  ผลภาค
 
1. นายอรรถนิรุตติ์  ปกป้อง
2. นางจารุวรรณ  งามเลิศ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวณัฐฐาพร  พรมวรรณา
2. นางสาวปภัสสร  คำพราว
3. นายมนตรี  เฉลิมถ้อย
 
1. นายอรรถนิรุตติ์  ปกป้อง
2. นางจารุวรรณ  งามเลิศ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.73 ทอง 9 1. นางสาวกฤตยพร  มีศิริ
2. นายวนวัฒน์  เลิศศิกิจ
 
1. นางกรรณิกา  ผิวผา
2. นายไพฑูรย์  นิยมอุดมวัฒนา
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายคณิตย์  วงค์สูงยาง
2. นายณัฐพล  จินะสาม
3. นางสาวน้ำเพชร  นิ่มใย
4. นางสาวพรพิมล  เฉยดี
5. นายรัชชานนท์  สอนดี
6. นางสาววนิดา  พรแก้ว
7. นางสาววรภรณ์  พรพิพัฒน์
8. นางสาววิภาดา  ใจทนง
9. นายศรัญ  โคตรเครื่อง
10. นายศักดิ์ดา  หริ่มฉ่ำ
11. นางสาวสุชาดา  พลทำ
12. นางสาวสุปรียา  หุ่นเสือ
13. นางสาวอรวิภา  มีมงคล
14. นางสาวอัญชลี  ประมวลสินธุ์
15. นางสาวอินทิราพร  ทองขัน
 
1. นายอรรถนิรุตติ์  ปกป้อง
2. นางจารุวรรณ  งามเลิศ
3. นางจรีรัตน์  แจ่มวิมล
4. นางสาวสุมณฑา  เฟื่องขจร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนทัศน์  เกตุสิน
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพัฒน์  นุชเสียงเพราะ
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ