สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 10 1. นายธรรมนูญ  ปั้นดำราชวงศ์
 
1. นางจรีรัตน์  แจ่มวิมล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายคณิตย์  วงค์สูงยาง
2. นายณัฐพล  จินะสาม
3. นางสาวน้ำเพชร  นิ่มใย
4. นางสาวพรพิมล  เฉยดี
5. นายรัชชานนท์  สอนดี
6. นางสาววนิดา  พรแก้ว
7. นางสาววรภรณ์  พรพิพัฒน์
8. นางสาววิภาดา  ใจทนง
9. นายศรัญ  โคตรเครื่อง
10. นายศักดิ์ดา  หริ่มฉ่ำ
11. นางสาวสุชาดา  พลทำ
12. นางสาวสุปรียา  หุ่นเสือ
13. นางสาวอรวิภา  มีมงคล
14. นางสาวอัญชลี  ประมวลสินธุ์
15. นางสาวอินทิราพร  ทองขัน
 
1. นายอรรถนิรุตติ์  ปกป้อง
2. นางจารุวรรณ  งามเลิศ
3. นางจรีรัตน์  แจ่มวิมล
4. นางสาวสุมณฑา  เฟื่องขจร