สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิรประภา  บัวทอง
 
1. นางสาวปราณี  เก่งการณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขำเขียว
 
1. นางสาววนัชนก  เผือกมะณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 8 1. นางสาวพรกมล  คำนิกร
2. นางสาวพรพิมล  เฉยดี
3. นางสาวสุปรียา  หุ่นเสือ
 
1. นางเรไร  กล่ำทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศพัศ  เนียมรัตน์
2. เด็กหญิงสิริทิพย์  อินทรกุล
 
1. นางสาววนัชนก  เผือกมะณี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวกาญจนา  พันธ์สัมฤทธื์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ลักษณ์พันธ์
3. นายเกียรติศักดิ์  ผลภาค
 
1. นายอรรถนิรุตติ์  ปกป้อง
2. นางจารุวรรณ  งามเลิศ