สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวปราณี  เก่งการณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวภัทราภรณ์  อุดมพุทธา
 
1. นางเรไร  กล่ำทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวณัฐฐาพร  พรมวรรณา
2. นางสาวปภัสสร  คำพราว
3. นายมนตรี  เฉลิมถ้อย
 
1. นายอรรถนิรุตติ์  ปกป้อง
2. นางจารุวรรณ  งามเลิศ