งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 655
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายณัฐพล    กิจไพบูลย์พันธ์
2. นางสาวชลฤทัย    สีสด
3. นายศุภณัฐ    ห้วงทรัพย์
1. นางสาวศศิธร    คนชม
2 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวกิติยาพร    บุญเพ็ง
2. นางสาวน้ำทิพย์    พึ่งประดิษฐ์
3. นางสาวพัฒน์รวี    เอกเจริญ
1. นายพิทยา    ทัศกุลณี
2. นางสมสมร    สืบสายพันธุ์
3 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาววรรณการต์    แก้วเกิด
2. นางสาวขวัญชนก    ศิริสุข
3. นางสาวศศินา    ภู่โพธิ์
1. นางสาวนภสร    อาศัยนา
4 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายราเชนทร์    ตุงคะศิริ
2. นายปรีชา    มะโนแจ่ม
3. นางสาวอุมาพร    ฟุ้งสุข
1. นางญาดา    บรรทัดจันทร์
2. นางสมศรี    ศรีโชติ
5 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวณัชชา    มั่นพัฒนาการ
2. นายวรธน    แซ่ว้าน
3. นางสาวอรพร    เกียรติก้องขุนเขา
1. นางสาวปัทมพร    อู่ทอง
2. นางสาวภาสินี    ทองงิ้ว
6 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวพรกมล    คำนิกร
2. นางสาวพรพิมล    เฉยดี
3. นางสาวสุปรียา    หุ่นเสือ
1. นางเรไร    กล่ำทอง
7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวรุ่งทิวา    รัศมี
2. นางสาวธีราพร    กล่ำรุ่ง
3. นางสาวอรอนงค์    คงการุณ
1. นางสาวเพชรขจี    ธีฆัมพร
2. นางเยาวนาถ    ตรัยที่พึ่ง
8 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวเกศวรินทร์    พันธุ์เภา
2. นางสาวทัชรี    ใจสนิท
3. นางสาวสุดารัตน์    เกษแก้ว
1. นางสวิง    ดาวลอย
2. นายเสถียร    บุตรหนองแสง
9 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวณัฏนิชา    จิตถนอม
2. นางสาวอรนงค์    ทองอินทร์
3. นายอภิเชฏฐ์    สำราญสุข
1. นางพรรัตน์    อุดมดี
10 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายศุภชัย    ยิ่งยง
2. นางสาวปภาภรณ์    ทองหุ้ม
3. นางสาวอมรรัตน์    ขำคำไพ
1. นายสมศักดิ์    สังข์สมบูรณ์
11 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวจุฑาทิพย์    วงษ์สด
2. นางสาวบุษกร    กาญจนเกตุ
3. นายธีรพัฒน์    เปี่ยมมนัส
1. นางชญานิษฐ์    นิลพฤกษ์
2. นายสรกฤช    ศรีสว่าง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................