งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 653
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    เฮ้าทา
1. นางสาวพิศมัย    ต่ายสุวรรณ์
2 โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวพิชญาภา    เทพนิมิตร
1. นายพิทยา    ทัสกุลณี
3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวรุ่งนภา    สุขจิตต์
1. นางอรนุช    พันธุ์พร
4 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวกนกพร    อรรถโยโค
1. นางสาวนภสร    อาศัยนา
5 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวกนกวรรณ    บุญศรี
1. นางญาดา    บรรทัดจันทร์
6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายณัชพล    วิรัชพิริยะกุล
1. นางสาวภาสินี    ทองงิ้ว
7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวอารยา    วงษ์กาวิน
1. นางญาดา    ไชยรักษ์
8 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวสุวนันท์    คล้ายมาก
1. นางสาวบุษกร    มูลธิโต
9 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวเบญจวรรณ    นิลคูหา
1. นายสมัคร    เขียวหวาน
10 โรงเรียนไผ่วงวิทยา สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวชนกสุดา    ชนชนะกุล
1. นางสาวกมลวรรณ    ขุนทอง
11 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวขวัญชนก    อิ่มอนันต์
1. นางหรรษา    ศรีกระจ่าง
12 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวจีรติกร    กาญชำนาญ
1. นางสุกัญญา    จันทนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................