งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 277
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวศศธร    คดีธรรม
1. นางอรุณี    ก่อเกิด
2 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวอนุรดี    กุหลาบประเสริฐ
1. นางสาวณัฐชยา    เกตุเชื้อจีน
3 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวดอกฝ้าย    นรารติธรรม
1. นางสาวปัทมพร    อู่ทอง
4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวอารีญา    ชื่นมโน
1. นางสาววรรณา    ทองประเสริฐ
5 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายชนาธิป    ชวลิต
1. นางพัชรินทร์    พึ่งเนตร
6 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวนุชจรี    เงื่อนงาม
1. นายพิทักษ์พงษ์    รักบำรุง
7 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวพิชญ์สินี    นิ่มนวล
1. นางอารีวรรณ    ทองคำมาก
8 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวปิยะดา    พยัฆคานนท์
1. นางชญานิษฐ์    นิลพฤกษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................