งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 276
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กชายโอซามา    หวังสะแล่ะฮ์
1. นายศุภกันต์    พึ่งแย้ม
2 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์    กล่ำเงิน
1. นางสาวณัฐชยา    เกตุเชื้อจีน
3 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นางสาวนพรัตน์    เต่าทอง
1. นางสาวรุจิรัตน์    คงคาลับ
4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงสุรภา    เชาว์ขุนทด
1. นางสาวจิรายุ    ฉลาดทำ
5 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กชายพุฒิกร    กลิ่นสุคนธ์
1. นางพัชรินทร์    พึ่งเนตร
6 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงฉันชนก    ขวัญญาใจ
1. นายพิทักษ์พงษ์    รักบำรุง
7 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กหญิงสุนิษา    ฉิมพาลี
1. นางอารีวรรณ    ทองคำมาก
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................