งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กชายศรากร    วัลย์จันทร์ตรี
2. เด็กชายพิพัฒน์    จิตร์เที่ยง
1. นายปณิธาน    ภูษาทอง
2. นายเอกภพ    ชาวบ้านเกาะ
2 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. นายชลนที    พลายเพลิด
2. เด็กหญิงพรพรรณ    อินทรเกตุ
1. นางสาวช่อทิพย์    พวงศิริ
2. นางสาวนฤมน    ทองวิมล
3 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" สพม. เขต 5 อ่างทอง 1. เด็กชายวงศธร    ปรีชา
2. เด็กชายเจษฎา    ดวงอาทิตย์
1. นางสาวจินตนา    ปิติมล
2. นายชิตพล    เครือแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................