หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ
2 นางอารีวรรณ ทองคำมาก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ
3 นางสาวบุษกร แสงพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ
4 นางสาวชลลดา อ่อนพันธุ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ
5 นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารวัสดุ
6 นายนิพนธ์ ทุ่งทอง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
7 นายอนุพงษ์ เจริญผล ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
8 นางดรุณี สุภาวิมล ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
9 นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
10 นางสาวกนิษฐา รุ่งเรือง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
11 นางสาวนฤมล สุขชื่น ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
12 นางสาวธิราภรณ์ คำชนะ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
13 นางสาวปุณยาพร จันทวงษ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประสานงานประจำห้องแข่งขัน
14 นางพัฒน์นรี ประคองทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประสานงานประจำห้องแข่งขัน
15 นางขวัญกมล พูลประเสริฐ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประสานงานประจำห้องแข่งขัน
16 นางสาวสุภัชชา บัญฑิโต ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการประสานงานประจำห้องแข่งขัน
17 นายชัยวัฒน์ จันทร์หง่อม ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
18 นางพุทธิมน พรมจิ๋ว ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
19 นางสาวศุภลักษณ์ มูลนอก ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
20 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
21 นายอรรถพจน์ แสงสนิท ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
22 นางอุมาวรรณ แสงสนิท ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
23 นางสุภาพ เกิดดี ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลประเมินผล
24 นางสาวสุธาศิน กลิ่นโท ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลประเมินผล
25 นายพงษกรณ์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลประเมินผล
26 นางสาวสุกัญญา วรรณโส ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายสรุปผลประเมินผล
27 นายรณชัย นิ่มกุล ผอ. ร.ร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
28 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รอง ผอ.ร.ร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รองประธาน ฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
29 นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ ครู ร.ร.วิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
30 นางสาวฑิฆัมพร บำเพ็ญ ครู ร.ร.วิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
31 นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญ รอง ผอ.ร.ร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
32 นางกาญจนา กันหาภัย รอง ผอ.ร.ร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
33 นายรณชัย นิ่มกุล ผอ. ร.ร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
34 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รอง ผอ.ร.ร.วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน การแข่งขันทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ
35 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
36 นางพรรณี สังข์ทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
37 นางสาวสุนันทา บุญมา โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
38 นางนันทนา จิตต์กระจ่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
39 นางอุมาวรรณ แสงสนิท โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
40 นายธิติ พันธ์ุศุภผล โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
41 นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
42 นายวุฒิ แก้วสารถี โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
43 นางศรินยา แสงสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
44 นายพจนา สุจริตวิบูลย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
45 นางวีนัส สุจริตวิบูลย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
46 นายชูชาติ มงคลไวย์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
47 นายมานะ ประสาทศิลป โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
48 นางสุชีรา รักคำ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
49 นายชัชชน คำชู โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
50 นายกอบเกียรติ แก้วสวาท โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
51 นางสาววรรณรัตน์ ยิ่งยอม โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
52 นายเจษฎา เขียวฉอ้อน โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
53 นายนครินทร์ พุ่มสาขา โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
54 นายกษิดิ์เดช พุ่มสาขา โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
55 นายวศิน วงษ์ดิษฐ์ โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
56 นายกีรติ ลาภหงษ์ทอง โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
57 นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจ โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
58 นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิม โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
59 นางปิยาภรณ์ แสงนาค โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
60 นายนพวิชญ์ พุ่มสาขา โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
61 นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
62 นายอรรฏพจน์ แสงสนิท โรงเรียนสตรีอ่าทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
63 นางสาวชุติมา พวงทอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
64 นางสาวรัตนา แก้วสว่าง โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
65 นางจุฑามาศ เมฆเจริญ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
66 นางบุญสนอง ชูวิไล โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
67 นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
68 นางสาวพจนา โชชัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
69 นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
70 นางสุมณฑา บุญกอง โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
71 นายบูรฉัตร เร่งเทียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
72 นายจิรานุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
73 นางถาวร สุภาพจน์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
74 นางธรรชนก พุ่มทับทิม โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
75 นางสาวไพลิน อิงคนินันท์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
76 นายจารึก นิลศรี โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
77 นางสาวณภัทร์พร ขุนวงษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
78 นางณิชกานต์ ชิตารักษ์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
79 นายองอาจ อินทรักษา โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
80 นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดัน ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
81 นางสาวสุธาศิน กลิ่นโท ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
82 นางเบญจลักษณ์ บุญชู ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
83 นางดรุณี สุภาวิมล ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
84 นางอุษณีย์ สุวรรณชื่น ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
85 นายชัยวัฒน์ จันทร์หง่อม ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
86 นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
87 นางดารา จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
88 นางสาวพัดชา ณ พัทลุง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
89 นางสาวปุณยาพร จันทวงษ์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
90 นางสาวงามเนตร ชินะตังกูร ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
91 นางสาวสุกัญญา วรรณโส ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
92 นายพงษกรณ์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
93 นางพุทธิมน พรมจิ๋ว ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
94 นางสาวธิราภรณ์ คำชนะ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
95 นางพัฒน์นรี ประคองทรัพย์ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
96 นางสาวมณฑนา เพ็งกลาง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
97 นางสาวภริตา จิตชื่น ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
98 นางสาวเนตรนภา พะเดช ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
99 นางสาวสิริกานต์ ทิพย์ภักดี ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
100 นางสาวนฤมล สุขชื่น ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
101 นางขวัญกมล พูลประเสริฐ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
102 นางสาวศุภลักษณ์ มูลนอก ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
103 นางสุภาพ เกิดดี ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
104 นางสาววิลาวรรณ จุ้ยแก้ว โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการจัดการแข่งขัน
105 นายมงคล บกสกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายรณชัย นิ่มกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายสุเทพ สังข์วิเศษ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายสิปปนนท์ คงอิ่ม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
109 นางมยุรีย์ แพร่หลาย กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
110 นายสุเทพ กรอบเพ็ชร กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
112 นางสาวขวัญใจ แก้วรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
113 นางกิตติยา ผลแย้ม กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
114 นางสุพรรณี อินมะณี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
115 นางสุภัทรา เจียรนันท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
116 นายวินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายกษิดิ์เดช พุ่มสาขา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายวัชรพงษ์ แพร่หลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
119 นางวิภา ส่างสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายสุธีรพันธุ์ ดิษพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายอนุวัฒน์ ทองสีมะดัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการอำนวยการ
122 นางสาวสุธาศิน กลิ่นโท รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
124 นายทำนอง พรามนัส รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
125 นางสุมิตรา ลีถาวรกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
126 นางจรี ช่วยชู กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
127 นักการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
128 แม่บ้านโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
129 นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
130 นางสาวปราณี พ่วงทองคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
131 นายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามโก้วิทยาคม ประธานกรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
132 นางอารี พัชราภา ครู โรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
133 นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่อม ครู โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
134 นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์ ครู โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
135 นางกรรณิการ์ เรืองระเบียบ ครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
136 นายประเสริฐ สุขขุม ครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
137 นายอุทัย ปรีชามานะศาสตร์ ครู โรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
138 นายสำรวล จำรุญศรี ครู โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
139 นายสุวิชัย เอี่ยมเขียว ครู โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
140 นางนันท์นภัส เฉลยจรรยา ครู โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
141 นายนภดล ทรัพย์สิน ครู โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
142 นางวรรณา ทองแดง ครู โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
143 นางน้ำฝน จินดาเบ็ญจธรรม ครู โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
144 นางอุบล เปลี่ยนทอง ครู โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
145 นางสาวประภาภัทร์ แสงทอง ครู โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
146 นางสุภา ฤทธา ครู โรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
147 นายสุรศักดิ์ เดชคง ครู โรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
148 นางสาวทัศนีย์ รุจิณรงค์ ครู โรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
149 นายพิชยดนย์ พิกุลทอง ครู โรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
150 นางสาวเสาวนีย์ รวยทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ดำเนินงานการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
151 นางลำใย พิรัมย์ ครู โรงเรียนสามโก้วิทยาคม หัวหน้า คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
152 นางสุรีย์ รัตนบวรชัย ธุรการ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
153 นายนิธิภัทร วัชรกรกุลพัฒน์ ช่างสี ชั้น 3 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
154 นายไพรวัลย์ ดำเนิน ช่างสี ชั้น 3 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
155 นายโชคอนันต์ เงินแถบ นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
156 นายนนทิยุต มอญเกิดแก้ว นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
157 นายกฤษฎา พวงสีเงิน นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
158 นายทักษิณ ปฐมกนก นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
159 นายณัฐพงษ์ เกษทอง นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
160 นายธนเขต เกิดปราชญ์ นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
161 นายชาญณรงค์ พงษ์สุข นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่มการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
162 นางสาวเสาวนีย์ รวยทรัพย์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนสามโก้วิทยาคม หัวหน้า คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
163 นางสาวบุปผา สาพงษ์เอี่ยม นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
164 นางสาวภัทราภรณ์ ปัทมโรจน์ นักเรียน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ผู้ช่วย คณะกรรมการบันทึกภาพการแข่งขันทักษะวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
165 นางกิตติยา ผลแย้ม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
166 นางสุพรรณี อินมะณี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
167 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
168 นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
169 นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
170 นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
171 นายชิตพล เครือแก้ว กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
172 นางสาวจินตนา ปิติมล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
173 นางสุภัทรา เจียรนันท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
174 นางอุษณีย์ สุวรรณชื่น ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
175 นางสาวภริตา จิตชื่น ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
176 นางสาวสิริกานต์ ทิพย์ภักดี ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
177 นางสาววรวรรณ ทรงชาติ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
178 นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนนักเรียน ครู
179 นายสินชัย พงษ์ชุบ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสต
180 นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสต
181 นายธนวัฒน์ นันทารัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสต
182 นายคนึง เจียรนันท์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายโสต
183 นายวีรยุทธ พูลพร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายโสต
184 นางสาวจินตนา ปิติมล กรรมการและผู้ช่วย คณะกรรมการฝ่ายโสต
185 นางศรีอนงค์ ลิ้มสมบูรณ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
186 นางสอาด ชัชวาลยางกูร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
187 นางอารีรัตน์ ธงไชย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
188 นางสุพรรณี อินมะณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
189 นางสาวช่อทิพย์ พวงศิริ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
190 นางสาวนพพร ปรีชา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
191 นางสมพิศ แดงประยูร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
192 นางสาวพิมญาดา เกตุเตียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
193 แม่บ้านโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
194 นางสาวธนารีย์ จันทร์ผ่อง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
195 นางสาวพีรพรรณ ศรินทรัตน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ
196 นายวินัย อินทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
197 นายเรืองศิลป์ หลวงวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
198 นายกฤษณะ พงษ์นิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
199 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
200 นางสุภัทรา เจียรนันท์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
201 นางสุพรรณี อินมะณี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
202 นายเอกภพ ชาวบ้านเกาะ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
203 ว่าที่่ร้อยตรีชาติชาย บุญฉ่ำ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
204 นางสาวจินตน ปิติมล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
205 นายสุพัฒน์ กฤษอาคม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
206 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
207 นายสุพัฒน์ กฤษอาคม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
208 นายนิพนธ์ ทุ่งทอง ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
209 นายสรุดี สงธิ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
210 นางสาวธัญญรัศม์ ธาดาวัตรภรณ์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
211 นางวัฒนา หิรัญโญภาส ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
212 นางธิมาภรณ์ แก้วภักดี ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
213 นายหอมหวล ศรีอาภรณ์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
214 นายยอดยิ่ง ทองหล่อ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
215 นางวรนุช พงศ์สุธีรกุล ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
216 นายสิริภัทร์ อยู่ปุย ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
217 นางณัฐฉรียา แก้วกระจาย ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
218 นายพิพัฒน์ ปานบุญ ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
219 นางสาวฐิติวรรณ สุโยธีธนรัตน์ ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
220 นายศุภโชค มีวารา ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
221 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
222 นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
223 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
224 นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
225 นางสาวปัทมา ทัพพันธุ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
226 นางสีนวล จิระโภคิน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
227 นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเทียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
228 นายประทีป ศรีเพชรเจริญ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
229 นายปราโมทย์ อ่อนละม้าย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
230 นายนัสกร ขำวงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
231 นางสาวภิรมยา ยี่สุ่นทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
232 นางสาววรัญญา หอมละม้าย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
233 นางสุกัญญา ปทุมานนท์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
234 นางสาวสุภณิดา ระนำไทยสงฆ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
235 นางสาวมัธนา งามสมพล เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
236 นางสาวอนุสรา เดชพงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
237 นายอารักษ์ อนุกูล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเอกสารและเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
238 นายสุนิตย์ แสงแก้ว ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
239 นายจรัสเดช ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
240 นายธีรวัฒน์ กล่ำทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
241 นายปราโมทย์ อ่อนละม้าย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
242 นางสุจินรา เดชพงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
243 นางสุกัญญา ปทุมานนท์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
244 นางวรรณฤดี เอี่ยมสุเมธ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
245 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
246 นางสาวชณัฐฎา ใยบัว เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
247 นางสาวสสิพัชร์ สาทรพาณิชย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
248 นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
249 นายสุพัฒน์ กฤษอาคม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
250 นางสุจินรา เดชพงษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
251 นางสาววรรณนารียา รักชะนะงาม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
252 นางวรรณิษา ฤทธิ์สุทธิ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์
253 นายวินัย อินทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
254 นายปราโมทย์ เทพไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
255 นายเรืองศิลป์ หลวงวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
256 นายกฤษณะ พงษ์นิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
257 นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
258 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
259 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
260 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
261 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
262 นางสาวกรรณิการ์ ช้างต่อ ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
263 นางสุนทรี ยอดขำ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
264 นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
265 นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
266 นางสุภัทรา เจียรนันท์ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
267 นางภิญญดา พัดภู่ ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
268 นางสาวสุมาลี เฉลยจรรยา ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
269 นางวิไลวรรณ พงษ์ชุบ ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
270 นางสาวกัลยกร สุขขุม ครูโรงเรียนสามโก้วิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
271 นางสาวอัจฉรา วิญญกูล ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
272 นายมนตรี แก้วคง ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
273 นางสุรางค์ เครือเมฆ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
274 นางจเร คงสม ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
275 นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
276 นางสาวหฤทัย อันไธสง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
277 นางสาวธนัดดา คงมีทรัพย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
278 นางพรทิพย์ จักรทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
279 นางสุวรรณ สาลีผล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
280 นายณฐพร หลากสุขถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
281 นางอารีย์ ศรีปลั่ง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
282 นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
283 นางสาววรรณนภา ย้วนบุญหลิม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
284 นางสาวจินตนา วิยานัน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
285 นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร
286 นางสาวสุชาดา อักษรกริช ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
287 นางแจ่มศรี ผดุงศิลป์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
288 นายณฐพร หลากสุขถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
289 นางสาวพรพิมล ทดทะศรี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
290 นางสาวสุภาพ นามบุตร ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
291 นางสาวเสาวลักษณ์ วทัญญู ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
292 นางสาวฐิตารีย์ ทำทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมเกียรติบัตร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
293 นายวิทวัฒน์ สีลาด ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
294 นางสาวภลดา ทองย้อย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
295 นายวงศกร พรมพรสวรรค์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
296 นายณฐพร หลากสุขถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
297 นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิท ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
298 นางสาวบุญสิตา กิติเรียงลาภ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
299 นางสาวหฤทัย อันไธสง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
300 นางสุวรรณ สาลีผล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
301 นางอารีย์ ศรีปลั่ง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
302 นางสาวพรพิมล ทดทะศรี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์
303 นายวินัย อินทรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
304 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
305 นายเรืองศิลป์ หลวงวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
306 นายกฤษณะ พงษ์นิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
307 นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
308 นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
309 นางสมศรี เฉลยมนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
310 นายเรืองศิลป์ หลวงวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
311 นายกฤษณะ พงษ์นิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
312 นายวีรวัฒน์ ยอดมั่น ครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
313 นางทองหยิบ โสภวชิรากร ครูโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
314 นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์ ครูโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
315 นายอาคม นัยพร ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
316 นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์ ครูโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
317 นางบุษบา สง่างาม ครูโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
318 นายพรชัย ทองแดง ครูโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
319 นางอัจฉรารัตน์ ช้างเถื่อน ครูโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
320 นางสาวณหทัย โพธิ์สุข ครูโรงเรียนไผ่วงวิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
321 นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ ครูโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
322 นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทอง ครูโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
323 นางสาวอุทุมพร มีเนตร์ ครูโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา กรรมการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
324 นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
325 นางสาวปิยะนุช หงษ์นาค ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
326 นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
327 นายธนภณ วัฒนจรัส ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
328 นายสิริชัย ใหญ่มาก ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
329 นายวิศิษฐ์ สุดสงวน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
330 นางสาวเกศริน พลราช ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
331 นางนิสากร รังษีภโนดร ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
332 นายณฐพร หลากสุขถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
333 นายปราโมทย์ อ่อนละม้าย ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
334 นักเรียนสภานักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
335 นักเรียนสายลม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
336 นักเรียน ศอปสย. โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
337 นางสาวปิยะนุช หงษ์นาค ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
338 นายปรีชา คุณโทถม ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
339 นายจรัสเดช ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
340 นายเสถียร นพพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
341 นายธีรวัฒน์ กล่ำทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
342 นายนพดล พึ่งพา เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
343 นางสาวภิรมยา ยี่สุ่นทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
344 นักเรียนชุมนุมถ่ายภาพ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
345 นางสาวนภัทร์ สังข์ทอง ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และบันทึกภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
346 นางวันเพ็ญ ศุภกิจ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
347 นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
348 นางสาวเกศริน พลราช ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
349 นางวลัยลักษณ์ กิติยวงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
350 นางสาวรัตนา กันทะวงค์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
351 นางสาวสุวิมล ยี่สุ่นทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
352 นักเรียนอาสาสมัคร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
353 นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
354 นายนพดล ชาวนาผล ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
355 นายวิทวัฒน์ สีลาด ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
356 นายตะวัน บุตรอินทร์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
357 นายวิศิษฐ์ สุดสงวน ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
358 นางสาววันดี โค้ไพบูลย์ ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน และประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
359 นางสาวมัธนา งามสมพล เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน และประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
360 นางสาวอนุสรา เดชพงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน และประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ
361 นางสาวอรวรรณ เดชพงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายสื่อสาร เทคโนโลยี รายงานผลการแข่งขัน และประเมินผล การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านศิลปะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย
โทร 086-791-1013
never2529@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]