หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-atg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางหรรษา ศรีกระจ่างโรงเรียนสามโก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ แก้วแสงแจ่มโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวพรรษา เขมะชิตโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายสมัคร เขียวหวานโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปาจรีย์ เทียนดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางคำเตือน สังข์วิเศษโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา ศิริมากรโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางพจมาล บรรจงพินิจโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางญาดา บรรทัดจันทร์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสาวณภสร อาศัยนาโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายเสถียร บุตรหนองแสงโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ วรภูมิโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ นักดนตรีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธนพรรณ เขมะชิตโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวณัฐชยา เกตุเชื้อจีนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวงามพันธุ์ สัยศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์สินี พูลพิพัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางนันท์นณัฏฐ์ นาน้ำเชี่ยวโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิชัย ครองสิทธิ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ ขุนทองโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชวัญธร แสงมณีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวเนตรชนก ศิลาทองโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญญา รวบรวมโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
5. นางนันทนา เพ็งสมบัติโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา จันทนาโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายสรกฤช ศรีสว่างโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางญาดา ไชยรักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวภาสินี ทองงิ้วโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิศมัย ต่ายสุวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอรนุช พันธุ์พรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภกันต์ พึ่งแย้มโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรายุ ฉลาดทำโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายพิทยา ทัศกุลณีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางปราณี เก่งการณ์โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ พึ่งเนตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางอารีวรรณ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาววรรณา ทองประเสริฐโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางเรไร กล่ำทองโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคลกรรมการ
5. นางอรุณี ก่อเกิดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางชญานิษฐ์ นิลพฤกษ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ สีลาดโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวนิตยา วงษ์กันยาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสมศรี ศรีโชติโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางศิริวรรณ์ เกษดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวเพชรขจี ธีฆัมพรโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ สังข์สมบูรณ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสาวศศิธร คนชมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมพร อู่ทองโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสวิง ดาวลอยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายธนายุรัชช์ สุขแม้นโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางกุลณิช ณิชรกุลโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงยศ จันคราโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณ์ณา ศิรินามโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางพรรัตน์ อุดมดีโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัยโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจางค์ หวังวีระโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางระพีร์ ปิยจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ สังข์ขำโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. นางรุจี โกสยะมาศโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภณิดา ระนำไทยสงฆ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิรมน ปั้นงามโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรพินท์นิภา พลีกิตติวัฒน์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางธิมาภรณ์ แก้วภักดีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
5. นางสาวเกวลี ด่างเกษีโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
6. นางสาวโสภิดา กระจายแสงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฐิติวรรณ สุโยโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริลักษณ์ ช้างพงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสิตานันท์ เนียมหอมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญไพจิตร สกุลพันธุ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ อู่อรุณโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ลือโลกโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นายยอดยิ่ง ทองหล่อโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจิราพร บุญธรรมโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ แพร่หลายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"รองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา หิรัญโญภาสโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี บำเพ็ญทานโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายสุริยา อินวิเชียรโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประทีป ศรีเพชรเจริญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชักนำโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา พันปีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวณัฐฉรียา แก้วกระจายโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. นางอุษา จันพลาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ แพร่หลายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"รองประธานกรรมการ
3. นางวัฒนา หิรัญโญภาสโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี บำเพ็ญทานโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายสุริยา อินวิเชียรโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายประทีป ศรีเพชรเจริญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ชักนำโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางกัลยา พันปีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวณัฐฉรียา แก้วกระจายโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. นางอุษา จันพลาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ เพชรพลอยข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นางมินตรา อนันตรังษีโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"รองประธานกรรมการ
3. นายเอกพจน์ คำลือโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญณรงค์ เผือกเพียนโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายเอกพงษ์ โตชัยศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี มีสกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายปิยะพงศ์ หรือตระกูลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายทำนอง พรามนัสโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายสุนิตย์ แสงแก้วโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวรุตม์ พุฒลายโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวชัชดา ครองตนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนาโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
6. นางสาวปัทมา ทัพพันธุ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรพนา บัญฑิโตโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
8. นางฉันทนา วงษ์หิรัญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุรภา สารประดิษฐ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
10. นายบุญเสริม ฤทธิ์สุทธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางรัชดาภรณ์ เขียวมณีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ อ่อนละม้ายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรรณิภา กลิ่นจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายหอมหวล ศรีอาภรณ์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นายสรุดี สงธิโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองกรรมการ
6. นางสาวอังสณา ยินยอมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
7. นายธนเดช สายทัศน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวธัญญารัศม์ ธาดาวัตรภรณ์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
9. นางสาวสสิพัชร์ สาทรพาณิชย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ปานบุญโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางแจ่มศรี ผดุงศิลป์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรางค์ เครือเมฆโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองกรรมการ
3. นายสมเกียรติ สงวนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางพรพักตร์ ถนอมเขตโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
6. นางสาวธัญญศา ยิ้มย่องโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายอัญชดา เขียวอุไรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นางอารีย์ ศรีปลั่งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเปรมวดี กองแก้วโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายถนอม เปลี่ยนทองโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
3. นางสุชาดา มณีโชติโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ช้างต่อโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวอัจฉรา วิญญกุูลโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวทิฑัมพร บำเพ็ญโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นางสาวมธุรส รัตนวงศ์สนิทโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
9. นายไอศูรย์ เลิศภัทรสิริโรจน์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิตารีย์ ทำทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภางค์ภัค แจ้งสว่างศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นายมนตรี แก้วคงโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย หาพิพัฒน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรีภรณ์ แพร่หลายโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางอารมย์ ม่วงอำพลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาววันศิริ สมบุญโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
8. นางอรวรรณ ศรีโพธิ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวสุภาพ นามบุตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณนภา ย้วนบุญหลิมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิวารักษ์ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนทรี ยอดขำโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวพิชญ์ เกษมสุขโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางพาขวัญ อังกีรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางเบญจวรรณ วงษ์จันทร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกศริน ยิ้มช้อยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นางสาวพรพิมล ทดทะศรีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมัทนา มีอิสระโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ ชลิศราพงศ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายธนพงศ์ อยู่ชาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกภัทร พึ่งน้อยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายกรนิศ พวงลูกอินโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสุรีย์ บำรุงญาติโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา อักษรกริชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลัชกร เนตร์เนรมิตดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางณิภาวัลย์ เนตร์เนรมิตดีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางทุเรียน แก้วมณีโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชมนาด ปานแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา เจียรนันท์โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ จักรทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เอกสมบัติโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุลโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา ศรีรานุรักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางสาวศิริรักษ์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา นิ่มพันธุ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวหทัยรัตน์ อันไธสงโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวบุญสิตา กิติเรียงลาภโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ฤทธิ์มากโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางทิพย์ธารา วงษ์สดโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา เข็มทิพย์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกัลยกร สุขขุมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกานต์นรี อำภาวงษ์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวณิชกานต์ นารินทร์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวภลดา ทองย้อยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณฐพร หลากสุขถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกานต์ดา โพธิ์ศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสงวน เถกิงผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายประทีป ผาสุภะโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นางสาวรดา จันทร์หอมโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ สาลีผลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ ช้างต่อโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นางสาวจุฬาลักษณ์ รอตเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางลลิตา สารสุวรรณโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
6. นางชรินรัตน์ จิตตสุโภโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
7. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
8. นายยุทธนา กันตะบุตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
9. นางสาวสุกัลย์ เจริญกุลโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสบโชคโรงเรียนวัดบ้านพริก จ.นครนายกกรรมการ
3. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จ.สระบุรีกรรมการ
4. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสาวธัญญศา ยิ้มย่องโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ ชัดแพร่โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวประภาศรี เอี่ยมสมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นายเอกชลิต ภู่งามโชติสินโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
9. นายเอกภพ มลิวรรณางกูรโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
10. นายจำรุญ อังกีรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายยุทธนา กันตะบุตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
12. นางสาวกนกภัทร พึ่งน้อยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
13. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวจินตนา วิยานันโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวเสาวลักษณ์ วทัญญูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
16. นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุลโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวกานต์นรี อำภาวงษ์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
18. นางจเร คงสมโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวพิมพ์พร สมงามโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
20. นางสาวอัจฉรา วิญญกูลโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสบโชคโรงเรียนวัดบ้านพริก จ.นครนายกกรรมการ
3. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จ.สระบุรีกรรมการ
4. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสาวธัญญศา ยิ้มย่องโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ ขัดแพร่โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวประภาศรี เอี่ยมสมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นายเอกชลิต ภู่งามโชติสินโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
9. นายเอกภพ มลิวรรณางกูรโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
10. นายจำรุญ อังกีรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายยุทธนา กันตะบุตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
12. นางสาวกนกภัทร พึ่งน้อยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
13. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวจินตนา วิยานันโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวเสาวลักษณ์ วทัญญูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
16. นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุลโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวกานต์นรี อำภาวงษ์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
18. นางจเร คงสมโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
19. นางสาวพิมพ์พร สมงามโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
20. นางสาวอัจฉรา วิญญกูลโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จันทร์ประสบโชคโรงเรียนวัดบ้านพริก จ.นครนายกกรรมการ
3. นายสมนาม ณ เชียงใหม่โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จ.สระบุรีกรรมการ
4. นายยุทธนา ฉุนชื่นจิตต์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสาวธัญญศา ยิ้มย่องโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนิศารัตน์ ขัดแพร่โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวประภาศรี เอี่ยมสมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
8. นายเอกภพ มลิวรรณางกูรโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
9. นายจำรุญ อังกีรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
10. นายยุทธนา กันตะบุตรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
11. นางสาวกนกภัทร พึ่งน้อยโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
12. นายวิทวัฒน์ สีลาดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวจินตนา วิยานันโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวเสาวลักษณ์ วทัญญูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
15. นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุลโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
16. นางสาวกานต์นรี อำภาวงษ์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
17. นางจเร คงสมโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
18. นางสาวพิมพ์พร สมงามโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
19. นายเอกชลิต ภู่งามโชติสินโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
20. นางสาวอัจฉรา วิญญกูลโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกรุณา ชินะตังกูรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ นาน้ำเชียวโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางตะวัน บุตรอินทร์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวรส พุทธพงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวภีรภา เสือไทยโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัฐพร ทัพไทยโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา คหกิจไพศาลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ วัฒนวงศ์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”ประธานกรรมการ
2. นางนิสากร รังษีภโนดรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกานติมา ท้วมทองโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
4. นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาศิริโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางสุรีย์พร รุ่งเรืองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวกฤตยาพร ช่างปั้นโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายรัฐภูมิ ยวงทองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”รองประธานกรรมการ
3. นางสาวชุติมา โตชัยศรีโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวสุนิสา เนรจิตร์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ เดชคงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ ดุษฎีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ปานเพชรโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจริยา วงษ์มาลัยโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายจิตพันธ์ พลสุจริตโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเชาวน์วัฒน์ ทิพย์อักษรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”รองประธานกรรมการ
3. นางสาวประภาภัทร์ แสงทองโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชาลินี ศึกษาชาติโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเสาร์ห้า พุทธบาลโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายวัชรพันธุ์ เขียวเอี่ยมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนภดล ทรัพย์สินโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ฤกษ์ กัลยาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการ
5. นางสาวชลลดา อ่อนพันธุ์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายมารุณ ต๊ะดีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายกิตติภณ เนื้อเทศโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปวีณา สิงหลโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นายศรัณย์ โชคลาภโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญฤทัย แก้วกล่อมโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางทองใบ ป้อมเสนโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนริศรา ธงชัยโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพย์วรรณ เกิดมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวกำไร คุณวุฒิโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ปรีชามานะศาสตร์โรงเรียนไผ่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุตาวรรณ พลสุจริตโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายพิชยดนย์ พิกุลทองโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวระพีพรรณ เฮงเจริญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางน้ำฝน จินดาเบ็ญจธรรมโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพิมประไพ พานทองโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ศรีนาคโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิรองประธานกรรมการ
3. นายสำรวล จำรุญศรีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางปราณี เทียนศรีโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิลาวัลย์ คำสว่างโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา หงษ์จินดาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ชาวนาผลโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมชาย มีสุวรรณโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการ
4. นายศิริชัย เอี่ยมพันธ์โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทองกรรมการ
5. นางพรัชโฉม ศรีสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐ สุขขุมโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี คำสว่างโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย ชลวิทย์โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุนารี รุ่งมีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางพูลศรี เขียวมรกฏโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอนก พงษ์ศิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี เผือกทองโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
5. นางวันดี สุขโชติโรงพยาบาลโพธิ์ทองกรรมการ
6. นางสาวรัชริน พุ่มพวงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
7. นายธนะวัฒน์ จังจริงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
8. ผศ.เสาวภา วนิชาชีวะสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองกรรมการ
9. ผศ.อรนุช ศรีเขียวพงษ์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทองกรรมการ
10. นางศรินยา แสงสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร แตงอ่อนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเจริญวริศ บุญสันต์สุขศรีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ กระแสร์นุชโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นายกอบเกียรติ แก้วสวาทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ จุ้ยแก้วโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นางอุษา ลือสมุทรโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
7. นางสาวรัชริน พุ่มพวงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
8. นายธนะวัฒน์ จังจริงโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
9. นายเอนก พงษ์ศิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
10. นายมานะ ประสาทศิลปโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายวุฒิ แก้วสารถีโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ พุ่มขุนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"รองประธานกรรมการ
3. นายปริญญา อินทร์เอี่ยมโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี เผือกทองโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิทักษ์ ทองแผ่โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวพิชชาพร พุ่มมากโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
8. นางสุชีรา รักคำโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
9. นายชัชชน คำชูโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
10. นายชูชาติ มงคลไวย์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย จรุงธนารัชต์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะนุช หงษ์นาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ ยอดมั่นโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ทัตตะทองคำโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"กรรมการ
5. นางกัณณ์อลิน จรุงธนารัชต์โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นายจิรวัฒน์ คชวงษ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
7. นายพรชัย ทองแดงโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
8. นายนพนริศร์พรรณ ชนะสงครามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายสิริชัย ใหญ่มากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
10. นางดุษฎี สังข์วิเศษโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
11. นายการัณย์ เอี่ยมบุญฤทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
12. นายสมชาย สุจรัสเศรษฐ์เมธาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
13. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวีรศักดิ์ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็ํจวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ กลั่นรอดภาควิชาดุริยางค์ไทยประธานกรรมการ
2. นายวรเทพ บุญจำเริญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภาภรณ์ ทองไกรแสนข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
4. นายสายัณ เถกิงศรีวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
5. นายพิพัฒณ์พล รักงามโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวนภัทร์ สังข์ทองโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเฑียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายปราโมทย์ ทองคำมากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นายเริงฤทธิ์ วงษาวดีโรงเรียนสตรีอ่างทองรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายเยี่ยม คุ้มมงคลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายพรไชย หงส์สงวนศรีโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมิต มณเทียรรัตน์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิมล สุทินโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาคม นัยพรโรงเรียนปาโมกข์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ สุดสงวนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทองหยิบ โสภวชิรากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทธมน แก้วหนองยางโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวรัตนา รอดสวัสดิ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติวรรณ กองสุผลโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาวรัตนา รอดสวัสดิ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจวรรณ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางทองหยิบ โสภวชิรากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ จำปาพงษ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติวรรณ กองสุผลโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ จำปาพงษ์โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณหทัย โพธิ์สุขโรงเรียนไผ่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชัญญาพัชร์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกิติวรรณ กองสุผลโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทธมน แก้วหนองยางโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย มะลิทองโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวณหทัย โพธิ์สุขโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาวณหทัย โพธิ์สุขโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางทองหยิบ โสภวชิรากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลดา สีงามโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางทองหยิบ โสภวชิรากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัลย์ลดา สีงามโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรนภา พะเดชโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวชนิตา จีนขจรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจริยา แสงดาราโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรอบแก้ว เพ็งคล้ายโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. MissTong Qiongyaoโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวโศจิรา บุญซิ่ววงษ์โรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเนตรนภา พะเดชโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวจริยา แสงดาราโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรอบแก้ว เพ็งคล้ายโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางสาวชนิตา จีนขจรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
6. MissTong Qiongyaoโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางสาวโศจิรา บุญซิ่ววงษ์โรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสัมพันธ์ นพรัตน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
2. Mr.Sugisaki Hiroshiโรงเรียนบรรหารแจ่มใส1กรรมการ
3. Mr.Toriumi Yoshihiroโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. Mr.Toshiharu Wataruโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพัดชา ณ พัทลุงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. Mr.Sugisaki Hiroshiโรงเรียนบรรหารแจ่มใส1กรรมการ
3. Mr.Toriumi Yoshihiroโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. Mr.Toshiharu Wataruโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรนภา พะเดชโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวชนิตา จีนขจรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจริยา แสงดาราโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. MissTong Qiongyaoโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. MissHuang Ping Pingโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
7. นางสาวโศจิรา บุญซิ่ววงษ์โรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวเนตรนภา พะเดชโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวชนิตา จีนขจรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจริยา แสงดาราโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. MissTong Qiongyaoโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
6. MissHuang Ping Pingโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
7. นางสาวโศจิรา บุญซิ่ววงษ์โรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวมณฑนา เพ็งกลางโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. Mr.Sugisaki Hiroshiโรงเรียนบรรหารแจ่มใส1กรรมการ
3. Mr.Toriumi Yoshihiroโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. Mr.Toshiharu Wataruโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสัมพันธ์ นพรัตน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Sugisaki Hiroshiโรงเรียนบรรหารแจ่มใส1กรรมการ
3. Mr.Toriumi Yoshihiroโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. Mr.Toshiharu Wataruโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัดชา ณ พัทลุงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZhou Naโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นางสาวมธุรส สกุลทองโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ เวทการโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวรัตนา กันทะวงศ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. MissMeng Xiaofengโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางดารา จันทร์เพ็งโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. Mr.Sugisaki Hiroshiโรงเรียนบรรหารแจ่มใส1กรรมการ
3. Mr.Toriumi Yoshihiroโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. Mr.Toshiharu Wataruโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเมวิกา อุดมพืชโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZhou Naโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เวทการโรงเรียนวิเศษชัยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวรัตนา กันทะวงศ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมธุรส สกุลทองโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. MissMeng Xiaofengโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพัดชา ณ พัทลุงโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
2. Mr.Sugisaki Hiroshiโรงเรียนบรรหารแจ่มใส1กรรมการ
3. Mr.Toriumi Yoshihiroโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
4. Mr.Toshiharu Wataruโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพลอยบุษร์ เบ็ญจวรรณ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณีต บุญเรืองรัตน์โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประธานกรรมการ
2. นายเอก ขำมณีโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายเจริญวริศ บุญสันต์สุขศรีโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
4. นายณฐพร หลากสุขถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
5. นายธนะวัฒน์ จังจริง โรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาวปรัศนียา วณิกสัมบัญโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สุขขุมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นายเชาวน์วัฒน์ ทิพย์อักษรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี อินมะณีโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”ประธานกรรมการ
2. นายเอกภพ ชาวบ้านเกาะโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายปราโมทย์ อ่อนละม้ายโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอนิรุทธิ์ ศรีโพธิ์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ จันทรวิภาคโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
3. นางภาสินี ทองงิ้วโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยชาญ สีงามโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
5. นายจินตนา วิชาบาล โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา กัลปพฤกษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ พานะรมโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
3. นายสินชัย พงษ์ชุบโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” กรรมการ
4. นายธนภณ วัฒนจรัสโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม กรรมการ
5. นายชิตพล เครือแก้วโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ช่างบรรจงโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสัมพันธ์ นพรัตน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ช่างบรรจงโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทุมพร มีเนตร์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสัมพันธ์ นพรัตน์โรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ์ บุญประดับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปณิธาน ภูษาทองโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสาวณิชชากร จันทร์งามโรงเรียนโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายพีระศักดิ์ มีเพชรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉราลักษณ์ ทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวน้ำฝน ทองคำโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายฤชุพนธ์ พลมาลาโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา เขียวฉอ้อนโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำฝน ทองคำโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุดา ศรีไพรอ่อนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นางสุมิตรา ลี้ถาวรกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นายฤชุพนธ์ พลมาลาโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา เขียวฉอ้อนโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนนทรี พุฒซ้อนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายอรรฏพจน์ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนาโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนนทรี พุฒซ้อนโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นายอรรฏพจน์ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา เรืองชัยวิริยะโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก มาสำราญโรงเรียนสามโก้กรรมการ
3. นางวิราพร นพพิทักษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ปกป้องโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา บุญมาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.๕ประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัทลี สังขวรโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี"กรรมการ
4. นางสาวปราณี พ่วงทองคำโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางอุมาวรรณ แสงสนิทโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาววันดี โค้ไพบูลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมน ทองวิมลโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวภคอร เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญโรงเรียนสามโก้กรรมการ
5. นางพรรณี สังข์ทองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววันดี โค้ไพบูลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมน ทองวิมลโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวภคอร เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญโรงเรียนสามโก้กรรมการ
5. นางพรรณี สังข์ทองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.๕ประธานกรรมการ
2. นายอภิรักษ์ หงส์หาญณรงค์โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภคอร เฉลยจรรยาโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
5. นางปิยาภรณ์ แสงนาคโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรวาล นาคชุ่มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงโชค กล้าแข็งโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขาโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.๕ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทักษ์ สุริยะศึกษานิเทศก์ สพม.๕ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเสถียร นพพิทักษ์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแมนรัตน์ วงศ์จิรวัฒนกุลโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
3. นายสุภรัฐ มั่นธรรมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นายกฤษฎา คำกิ่งโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายวศิน วงษ์ดิษฐ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรัสเดช ชัชวาลย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายวีรยุทธ พูลพรโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา คุณโทถมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ บุญเส็งโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพิรญาณ์ น่วมด้วงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริพัฒน์ เทศวัตรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา ปิ่นแก้วโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหมโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นายพงศักดิ์ น่วมนิ่มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
6. นายบูรฉัตร เร่งเทียนโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายองอาจ อินทรักษาโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพิรญาณ์ น่วมด้วงโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางนิตยา ปิ่นแก้วโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ แก้วพรหมโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ น่วมนิ่มโรงเรียนราชสถิตย์วิทยากรรมการ
6. นายบูรฉัตร เร่งเทียนโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
7. นางบุษบา สง่างามโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายจิราณุวัฒน์ บุญยะคงรัตน์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย บุญรื่นครูภูมิปัญญาบางเจ้าฉ่าประธานกรรมการ
2. นางจำปี พงษ์ชุบโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
3. นายประเสริฐ มากระดีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร กวยาสกุลครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองกรรมการ
5. นางธรรชนก พุ่มทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณภัทร์พร ขุนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย บุญรื่นครูภูมิปัญญาบางเจ้าฉ่าประธานกรรมการ
2. นางจำปี พงษ์ชุบโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการ
3. นายประเสริฐ มากระดีโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร กวยาสกุลครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองกรรมการ
5. นางธรรชนก พุ่มทับทิมโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณภัทร์พร ขุนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ เสมวิไลครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางปิยนุช หมายเจริญครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองกรรมการ
3. นางจงถนอม แสวงนิลโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวชุติมา พวงทองโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ เสมวิไลครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางปิยนุช หมายเจริญครูวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองกรรมการ
3. นางจงถนอม แสวงนิลโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีกรรมการและเลขานุการ
4. นางสุมณฑา บุญกองโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายฐิติพันธ์ สุภาพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชนี บุญประดิษฐ์ครูภูมิปัญญากรรมการ
3. นายกฤษฎา คูหาเรืองรองครูภูมิปัญญากรรมการ
4. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
5. นายธิติ พันธุ์ศุภผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
6. นายจารึก นิลศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายฐิติพันธ์ สุภาพโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชนี บุญประดิษฐ์ครูภูมิปัญญากรรมการ
3. นายกฤษฎา คูหาเรืองรองครูภูมิปัญญากรรมการ
4. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
5. นายธิติ พันธุ์ศุภผลโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
6. นายจารึก นิลศรีโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบันเทิง ทรงบัณฑิตย์ครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นายวรพันธ์ุ สืบสายพันธ์ุโรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายมนต์เทพ นัยพรโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ ยวงเกตุโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
5. นายยรรยง ศรีปลั่งโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
6. นายมณู บรรทัดจันทร์โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
7. นายยุทธภูมิ ไชยสิทธิ์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางเรวดี ผูกเกษรโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณีประธานกรรมการ
2. นางสาวศันสนีย์ เกียรติสถิตย์โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสำเนา แย้มจำนันโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
4. นายชัยรัตน์ ช้างขำโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
5. นายธนพล ขลังธรรมเนียมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นายสันทัด ธิชากรณ์โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรัตนา แก้วสว่างโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุชีลา คล้ายชมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางนันทพร วงษาวดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสุกัญญา พงษ์ศิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
4. นางบุบผา ทองประเทืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางสาวนพพร ปรีชาโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นางถาวร สุภาพจน์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
7. นางณิชกานต์ ชิตารักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุชีลา คล้ายชมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา พงษ์ศิริโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทพร วงษาวดีโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
4. นางบุบผา ทองประเทืองโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
5. นางสาวนพพร ปรีชาโรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทองกรรมการ
6. นางณิชกานต์ ชิตารักษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
7. นางถาวร สุภาพจน์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ เลิศนันทกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"ประธานกรรมการ
2. นางศุภาพิชญ์ แสงเพชรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ จำนงไวโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
5. นางจุฑามาศ เมฆเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณพัชร เพชรหมื่นไวยครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยไพลิน ฮวบเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา รักยิ้มโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการ
4. นางอรชุมา ฤทธฺิเดชโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรนันท์ บุญสุขโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
6. นางสาวศศิกาญจน์ ทองประจวบโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอรสา บัวขมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางศุภาพิชญ์ แสงเพชรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ เลิศนันทกุลโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางสุมณฑา บุญกองโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการและเลขานุการ
5. นางจุฑามาศ เมฆเจริญโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอรสา บัวขมครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณพัชร เพชรหมื่นไวยครูภูมิปัญญากรรมการ
3. นางสาวจิรนันท์ บุญสุขโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการ
4. นางอรชุมา ฤทธฺิ์เดชโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกานดา รักยิ้มโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิกรรมการและเลขานุการ
6. นางศศิกาญจน์ ทองประจวบโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายวิษณุ ผดุงศิลป์ครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางบุญมั่น พุ่มสุวรรณครูโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการ
3. นายเมธี นาคพนมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวไพลิน อิงคนินันท์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายวิษณุ ผดุงศิลป์ครูภูมิปัญญาประธานกรรมการ
2. นางบุญมั่น พุ่มสุวรรณครูโรงเรียนวัดบ้านแกกรรมการ
3. นายเมธี นาคพนมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวไพลิน อิงคนินันท์โรงเรียนสตรีอ่างทองที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษวิทยาคมกรรมการ
3. นางนางสุมาริน สงวนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษวิทยาคมกรรมการ
3. นางนางสุมาริน สงวนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษวิทยาคมกรรมการ
3. นางนางสุมาริน สงวนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษวิทยาคมกรรมการ
3. นางนางสุมาริน สงวนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวชริกา ไชยเดชศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายไพศาล มั่นอกโรงเรียนวิเศษวิทยาคมกรรมการ
3. นางนางสุมาริน สงวนวงษ์โรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
3. นางพัชรา สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสมสมร สืบสายพันธุ์โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ แม้นศรีข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
3. นางพัชรา สุขสังขารโรงเรียนสตรีอ่างทองกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้างโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุปผา เขียวอุไรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิติพงศ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้างโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุปผา เขียวอุไรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิติพงศ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้างโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุปผา เขียวอุไรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิติพงศ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้างโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุปผา เขียวอุไรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิติพงศ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปิยะสิทธิ์ ใจกว้างโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุปผา เขียวอุไรข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายนิติพงศ์ ตระกูลศรีโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ เทียนดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเต็มศิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ เทียนดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเต็มศิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ เทียนดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเต็มศิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ เที่ยนดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์ เทียนดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ เทียนดี ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ เทียนดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ เทียนดีศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ เทียนดี ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นางสุรางค์ เทียนดี ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสอาด ชัชวาลยางกูรโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเต็มสิริ เฉลาภักตร์โรงเรียนแสวงหาวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางชิดชนก มาสำราญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
3. นายนายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก มาสำราญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
3. นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายไพฑูรย์ สว่างทิตย์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางสาวชิดชนก มาสำราญโรงเรียนสามโก้วิทยาคมกรรมการ
3. นายพรพิพัฒน์ นาคประสงค์โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางทองหยิบ โสภวชิรากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณหทัย โพธิ์สุขโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
3. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางทองหยิบ โสภวชิรากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณหทัย โพธิ์สุขโรงเรียนไผ่วงวิทยากรรมการ
3. นางประชุม อ้วนแก้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ"กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย
โทร 086-791-1013
never2529@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]