หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต5 อ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมครูเก่า ข้างโดม 72 ปี 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ประชุมครูเก่า ข้างโดม 72 ปี 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 314 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 315 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 312 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 313 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ดอกแก้ว 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. และเก็บตัว ใต้อาคาร 3
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง บริหารทั่วไป 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. และเก็บตัว ใต้อาคาร 3
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 323 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. และเก็บตัว ห้อง 325
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 324 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น. และเก็บตัว ห้อง 325
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 318 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 317 10 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว เวลา 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย
โทร 086-791-1013
never2529@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]